นโยบายการบริหารงาน


    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.) ดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานด้วยความเป็นกลาง
    เป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล