เครื่องหมายต่างๆ ของ สมอ.
ลำดับที่ ประเภทเครื่องหมาย ไฟล์เครื่องหมาย
1   เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน JPG  |  PNG
2   เครื่องหมายมาตรฐานเอส JPG  |  PNG
3   เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ JPG  |  PNG
4   เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป JPG  |  PNG
5   เครื่องหมายการรับรองระบบงาน JPG  |  PNG
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565