การรับรองระบบงาน

สาขาและขอบข่ายการรับรองระบบงาน


          สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งขาติ ให้บริการด้านการรับรองระบบงานแก่ผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองในสาขาต่างๆ ได้แก่ หน่วยรับรอง (Certification Body, CB) ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory, LAB) และหน่วยตรวจ (Inspection Body, IB) ตามสาขาการรับรองดังต่อไปนี้

  1) การรับรองระบบงานของหน่วยรับรอง (CB)

 • ระบบการบริหารงานคุณภาพ (QMS)
 • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)
 • ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSMS)
 • ระบบการจัดการพลังงาน (EnMS)
 • ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS)
 • ระบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
 • มาตรฐานแรงงานไทย (TLS)
 • การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (GHG)
 • การรับรองผลิตภัณฑ์ (Product)
 • การรับรองบุคลากร (Person)
 • ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ISMS)

  2) การรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (LAB)

  3) การรับรองระบบงานของหน่วยตรวจ (IB)

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565