คู่มือการขอรับการรับรองระบบงาน
  คู่มือการขอรับการรับรองระบบงาน

  ภาคผนวก ก.

คำขอรับใบรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (File PDF)

คำขอรับใบรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (File Word)

เอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง

เอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการรับรองระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

เอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการรับรองระบบงานหน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

เอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการรับรองระบบงานหน่วยรับรองบุคลากร

เอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการรับรองระบบงานหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์

  ภาคผนวก ข.

คำขอรับใบรับรองระบบงานหน่วยตรวจ (File PDF)

คำขอรับใบรับรองระบบงานหน่วยตรวจ (File Word)

เอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองระบบงานหน่วยตรวจ

รายการเอกสารระบบคุณภาพของหน่วยตรวจ

  ภาคผนวก ค.

คำขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการ

เอกสารประกอบคำขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการ

  ภาคผนวก ง.

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ