คู่มือการขอรับการรับรองระบบงาน
  คู่มือการขอรับการรับรองระบบงาน

  ภาคผนวก ก.

คำขอรับใบรับรองระบบงานหน่วยรับรอง

ตัวอย่างแบบคำขอและการกรอกข้อมูล

เอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง

เอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการรับรองระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

เอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการรับรองระบบงานหน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

เอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการรับรองระบบงานหน่วยรับรองบุคลากร

เอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการรับรองระบบงานหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์

  ภาคผนวก ข.

คำขอรับใบรับรองระบบงานหน่วยตรวจและเอกสารแนบคำขอ

ตัวอย่างแบบคำขอและการกรอกข้อมูล

รายการเอกสารระบบคุณภาพของหน่วยตรวจ

  ภาคผนวก ค.

คำขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการ

ตัวอย่างแบบคำขอและการกรอกข้อมูล

เอกสารประกอบคำขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการ

  ภาคผนวก ง.

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ