การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > กระบวนการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง > กระบวนการการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง
การรับคำขอ
          ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่สำนักงานกำหนด และเอกสารประกอบอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

การตรวจประเมิน
          แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน
                    สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ จะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบและให้การยอมรับ

          ทบทวนระบบเอกสารและจัดทำแผนการตรวจประเมิณ คณะผู้ตรวจประเมินจะ
                    - ตรวจสอบเอกสารติดต่อที่เกี่ยวข้องระหว่างสำนักงานกับหน่วยรับรอง
                    - ทบทวนเอกสารระบบคุณภาพของผู้ยื่นคำขอ
                    - จัดเตรียมรายการตรวจสอบและแผนการตรวจประเมินหน่วยรับรอง โดยสำนักงานจะจัดส่งแผนนี้ให้หน่วยรับรองให้ความเห็นชอบ

          ตรวจประเมิน
                    ประชุมเปิดประเมิน โดยแนะนำคณะผู้ตรวจประเมินแก่ผู้แทนของหน่วยรับรอง อธิบายจุดประสงค์การตรวจประเมินความสำคัญของคู่มือคุณภาพ ทบทวนแผนการตรวจประเมิน ยืนยันวัน เวลา ทรัพยากรที่ต้องใช้ และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็น
                    ตรวจประเมิน ประกอบด้วย
                              ขั้นตอนที่ 1 ตรวจประเมินที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาหน่วยรับรอง ตามความเหมาะสม โดยตรวจสอบ การเป็นไปตามเกณฑ์ของระบบคุณภาพ บันทึกข้อสังเกต ที่อาจเป็นข้อบ่งชี้ถึงการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไว้ในแบบรายงานข้อบกพร่อง และประชุมปิดประเมินเพื่อทบทวนข้อบกพร่องที่พบระหว่างตรวจประเมิน ฯลฯ
                              ขั้นตอนที่ 2 ตรวจประเมินผู้ประเมินของหน่วยรับรองขณะที่ทำหน้าที่ประเมิน โดยผู้ตรวจประเมินของสำนักงาน จะติดตามผู้ประเมินของหน่วยรับรอง ตลอดการประเมิน โดยจะจดบันทึก ตรวจเอกสาร และอื่นๆ แต่จะไม่สอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดๆ จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุมปิดประเมิน ระหว่างหน่วยรับรองกับลูกค้า
                    หมายเหตุ การตรวจประเมินในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 สามารถสลับลำดับในการตรวจประเมินก่อน-หลัง ได้
                    รายงานสรุปผลการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 และแจ้งให้หน่วยรับรองทราบ รวมทั้งบันทึกวิธีการแก้ไขที่หน่วยรับรองจะดำเนินการและกำหนดเวลาแก้ไขแล้วเสร็จ

                    รายงานการตรวจประเมิน
                    คณะผู้ตรวจประเมินเป็นผู้จัดทำรายงานการตรวจประเมิน แล้วนำส่งสำนักงาน เพื่อเสนอคณะทบทวนการรับรองระบบงาน และคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง เพื่อพิจารณาให้การรับรองระบบงาน และเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลงนามในใบรับรอง

การตรวจติดตามผล
          หลังจากอนุมัติการรับรองระบบงานแล้ว สำนักงานจะตรวจติดตามผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การตรวจติดตามผลดังกล่าวอาจเป็นการตรวจประเมินเต็มรูปแบบหรือบางส่วนก็ได้

การตรวจประเมินใหม่
          สำนักงานจะดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทุก 3 ปี โดยตรวจประเมินระบบงานทั้งหมด
ขั้นตอนการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565