การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน
 ระบบการบริหารงานคุณภาพ
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
2. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
3. บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)  ยกเลิกการรับรองระบบงาน มีผลตั้งแต่ 22 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
4. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
5. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
6. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
7. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สำนักรับรองระบบคุณภาพ) (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
8. บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
9. บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
10. บริษัท ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
2. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
3. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
4. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
5. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
6. บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
7. บริษัท ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001
1. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
1. สภาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 ระบบการจัดการพลังงาน
1. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 50001:2018)
2. บริษัท บูโรเวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 50001:2018)
3. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สามารถออกใบรับรอง ISO 50001:2018)
 หน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง มรท. 8001-2563)
2. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สามารถออกใบรับรอง มรท. 8001-2563)
3. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
 หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (ฝ่ายการมาตรฐานและคุณภาพ)
3. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
4. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 หน่วยรับรองบุคลากร
1. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2. โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
3. บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด