การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน
 ระบบการบริหารงานคุณภาพ
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
3. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
4. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
6. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สำนักรับรองระบบคุณภาพ)
7. บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (ยกเลิกการรับรองระบบงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564)
9. บริษัท ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด
 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
3. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
4. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
5. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
6. บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัท ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด
 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001
1. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
1. สภาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 ระบบการจัดการพลังงาน
1. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 50001:2018)
2. บริษัท บูโรเวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 50001:2018)
3. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สามารถออกใบรับรอง ISO 50001:2018)
 หน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง มรท. 8001-2563)
2. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สามารถออกใบรับรอง มรท. 8001-2563)
3. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
 หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (ฝ่ายการมาตรฐานและคุณภาพ)
3. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทอรนิกส์ ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์
5. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม ส่วนรับรองมาตรฐาน
6. บริษัท ไอเซ็ม จำกัด
 หน่วยรับรองบุคลากร
1. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2. โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
3. บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด
 หน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
1. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
 หน่วยรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักรับรองระบบคุณภาพ
 หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
1. วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร