รายชื่อหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
 รายชื่อหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองระบบงาน
     1. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (ฝ่ายการมาตรฐานและคุณภาพ)
     2. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (สายธุรกิจ – ซอฟท์ไลน์ ฮาร์ดไลน์ แผนกบริการการตรวจ)
     3. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
     4. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (แผนกสิ่งแวดล้อม)
     5. การตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง
     6. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
     7. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สายธุรกิจ – ไฟฟ้าและการสื่อสารไร้สาย และเทคโนโลยีการขนส่ง
     8. สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา แผนกตรวจประเมิน)
     9. บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายบริการด้านผลิตภัณฑ์ แผนกบริการผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภคบริโภค ส่วนงานหน่วยตรวจและบริการยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ ฝ่ายรับรองธุรกิจ
     10. กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
     11. กรมการค้าภายใน กองชั่งตวงวัด ส่วนสินค้าหีบห่อ
     12. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
     13. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
     14. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
     15. บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
     16. บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
     17. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
     18. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
     19. บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด (แผนกอุตสาหกรรม)
     20. บริษัท ฟินิกซ์ คิวซี จำกัด
     21. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
     22. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์
     23. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ฝ่ายหน่วยตรวจ
     24. บริษัท อาร์ซีไอ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
     25. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย
     26. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์เวลแลนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนซี จำกัด ฝ่ายผู้ตรวจสอบ
     27. บริษัท แบงค็อก เซอร์ติฟิเคชัน จำกัด
     28. บริษัท อันเดอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ฝ่ายหน่วยตรวจ)
     29. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายรับรองผลิตภัณฑ์ กลุ่มหน่วยตรวจ
     30. บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด (หน่วยตรวจ)
     31. บริษัท ศิวะเทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด แผนกตรวจรับรองอุปกรณ์อุตสาหกรรม
     32. บริษัท ไอเอสโอซิสเตม เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด
     33. บริษัท ทีไอเอสอินสเปคชั่น จำกัด
     34. บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) แผนกตรวจสอบและรับรอง A
     35. บริษัท วิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด

 รายชื่อหน่วยตรวจที่ถูกพักใช้ เพิกถอน ยกเลิก และหมดอายุ
     1. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (ใบรับรองสิ้นอายุ)
     2. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ  (ใบรับรองสิ้นอายุ)
     3. บริษัท เวลอซี เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด  (ใบรับรองสิ้นอายุ)