รายชื่อหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
 รายชื่อหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองระบบงาน
     1. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (ฝ่ายการมาตรฐานและคุณภาพ)
     2. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (สายธุรกิจ – ซอฟท์ไลน์ ฮาร์ดไลน์ แผนกบริการการตรวจ)
     3. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
     4. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (แผนกสิ่งแวดล้อม)
     5. การตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง
     6. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
     7. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สายธุรกิจ – ไฟฟ้าและการสื่อสารไร้สาย และเทคโนโลยีการขนส่ง
     8. สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา แผนกตรวจประเมิน)
     9. บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายบริการด้านผลิตภัณฑ์ แผนกบริการผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภคบริโภค ส่วนงานหน่วยตรวจและบริการยื่นขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
     10. กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
     11. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
     12. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
     13. ส่วนสินค้าหีบห่อ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
     14. บริษัท เวลอซี เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
     15. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
     16. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
     17. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
     18. บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
     19. บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

 รายชื่อหน่วยตรวจที่ถูกพักใช้ เพิกถอน และยกเลิก