กระบวนการการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
กระบวนการการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ

ขอบเขต
          ให้การรับรองระบบงานของหน่วยตรวจตาม มอก. 17020-2556 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล

กระบวนการการรับรองระบบงาน
          การตรวจสอบและรับคำขอ
หน่วยตรวจที่มีความประสงค์จะขอรับการรับรองระบบงานยื่นคำขอและค่าธรรมเนียมกับสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้จากรายการ คำขอการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ) และสำนักงานจะตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบคำขอ หลังจากนั้นจะดำเนินการยืนยันขอบข่ายและประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินกับหน่วยตรวจต่อไป

          การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติจะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบและให้การยอมรับ

          การตรวจประเมินเอกสาร และจัดทำแผนการตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจประเมินจะ
                    • ตรวจสอบเอกสารติดต่อที่เกี่ยวข้องระหว่างสำนักงานกับหน่วยตรวจ
                    • ทบทวนเอกสารระบบคุณภาพของผู้ยื่นคำขอ
                    • จัดเตรียมรายการตรวจสอบและแผนการตรวจประเมินหน่วยตรวจ โดยสำนักงานจะจัดส่งแผนการตรวจประเมินนี้ให้หน่วยตรวจให้ความเห็นชอบ

          การตรวจประเมิน
                    • ประชุมเปิดประเมิน โดยแนะนำคณะผู้ตรวจประเมินแก่ผู้แทนของหน่วยตรวจ อธิบายจุดประสงค์การตรวจประเมินความสำคัญของคู่มือคุณภาพ ทบทวนแผนการตรวจประเมิน ยืนยันวัน เวลา ทรัพยากรที่ต้องใช้ และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็น
                    • การดำเนินการตรวจประเมิน กรณีที่พบความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดในการตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจประเมินจะออกคำร้องขอให้แก้ไข

                    การตรวจประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย
                              ขั้นตอนที่ 1 ตรวจประเมินที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาหน่วยตรวจ (ถ้ามี) ตามความเหมาะสม โดยตรวจสอบการเป็นไปตามเกณฑ์ของระบบคุณภาพ บันทึกข้อสังเกต ที่อาจเป็นข้อบ่งชี้ถึงการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไว้ในแบบรายงานข้อบกพร่อง และประชุมปิดประเมินเพื่อทบทวนข้อบกพร่องที่พบระหว่างตรวจประเมิน ฯลฯ
                              ขั้นตอนที่ 2 ตรวจประเมินผู้ตรวจของหน่วยตรวจขณะให้บริการงานตรวจ โดยผู้ตรวจประเมิน ของสำนักงาน จะติดตามผู้ตรวจของหน่วยตรวจตลอดการประเมิน โดยจะจดบันทึก ตรวจเอกสาร และอื่นๆ แต่จะไม่สอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดๆ จนกว่าจะเสร็จสิ้นการตรวจ หรือการประชุมปิดประเมิน ระหว่างหน่วยตรวจกับลูกค้า
หมายเหตุ การตรวจประเมินในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 สามารถสลับลำดับในการตรวจประเมินก่อน-หลัง ได้

                    • รายงานสรุปผลการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 และแจ้งให้หน่วยรับรองทราบ รวมทั้งบันทึกวิธีการแก้ไขที่หน่วยตรวจจะดำเนินการและกำหนดเวลาแก้ไขแล้วเสร็จ
                    • คณะผู้ตรวจประเมินเป็นผู้จัดทำรายงานการตรวจประเมิน แล้วนำส่งสำนักงาน เพื่อเสนอคณะทบทวนการรับรองระบบงาน และคณะกรรมการรับรองหน่วยตรวจ เพื่อพิจารณาให้การรับรองระบบงาน และเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลงนามในใบรับรอง

          การเสนอคณะทบทวนการรับรองระบบงาน

          การเสนอคณะกรรมการรับรองหน่วยตรวจ

          การจัดทำใบรับรองและบัญชีรายชื่อ

          การตรวจติดตามผล
หลังจากอนุมัติการรับรองระบบงานแล้ว สำนักงานจะตรวจติดตามผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การตรวจติดตามผลดังกล่าวอาจเป็นการตรวจประเมินเต็มรูปแบบหรือบางส่วนก็ได้

          การตรวจประเมินใหม่
สำนักงานจะดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทุก 3 ปี โดยตรวจประเมินระบบงานทั้งหมด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565