ข้อกำหนดในการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
 ข้อกำหนด และเอกสารข้อแนะนำสำหรับการรับรองระบงานหน่วยตรวจ
            มอก. 17020-2556 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ
            เอกสาร ILAC-P15 : 07/2016 Application of ISO/IEC 17020 : 2012 for the Accreditation of Inspection Bodies  
            เอกสาร ILAC-P15 : 05/2020 Application of ISO/IEC 17020 : 2012 for the Accreditation of Inspection Bodies  

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหน่วยตรวจ
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับรองระบบงานหน่วยตรวจ  
            หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานหน่วยตรวจ  
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจประเมินหน่วยตรวจ  
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดสาขาและขอบข่ายและการสุ่มตัวอย่าง เพื่อการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ  

 พรบ. กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
            พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑  
            กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ.๒๕๕๒  
            ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๓) เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือประเมินผลให้แก่หน่วยรับรองหรือหน่วยตรวจ  
            กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ.๒๕๕๖  
            ประกาศสำนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน  

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565