รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองห้องฏิบัติการ
ข้อแนะนำ
  dot7   ข้อแนะนำประกอบการตรวจประเมินตาม มอก.17025-2561   GLA-23-00
 dot7 ข้อแนะนำในการหาค่าความไม่แน่นอนในการวัดเชิงวิเคราะห์ GLA-04-00/01-2556
 dot7 ข้อแนะนำในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ G-06-1/07-01
 dot7 ข้อแนะนำในการประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านเคมี G-07-2/02-09
 dot7 ข้อแนะนำในการหาค่าความไม่แน่นอนและความเชื่อมั่นของการวัด GLA-10-01/07-2563
 dot7 ข้อแนะนำในการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาไฟฟ้า สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพทางไฟฟ้า (Energy Efficiency) และสมรรถนะ (performance) ของเครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้า G-18-1/05-04
 dot7 ข้อแนะนำการสอบเทียบและการสอบกลับได้ของการวัด สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาวัสดุก่อสร้าง G-19-1/06-04
 dot7 Guidelines for calibration and Check of Temperature Controlled G-20-1/02-08(E)
 dot7 ข้อแนะนำการสอบเทียบ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier calipers) GLA-21-00
 dot7 ข้อแนะนำการสอบเทียบไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์แบบวัดนอก (Micrometer calipers for external measurement) GLA-22-00
 dot7 ข้อแนะนำการตีความและการนำ EURAMET cg - 15 ไปใช้สอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ GLA-24-00
 dot7 ข้อแนะนำ(การตีความ) การนำ EURAMET Calibration Guide no. 18 ไปใช้สำหรับการสอบเทียบเครื่องชั่งแบบไม่อัตโนมัติ GLA-25-00
 dot7 ข้อแนะนำการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด  GLA-26-00
 dot7 ข้อแนะนำการจัดทำขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  GLA-28-00
 dot7 ข้อแนะนำการรับรองการวัดมิติ  GLA-30-00
 dot7 ข้อแนะนำในการแสดงการได้รับการรับรองสำหรับห้องปฏิบัติการและหน่วยตรวจที่ได้รับใบรับรอง GLI-01-00
      
เอกสารวิชาการ
 dot7 Policy on Traceability of Measurement Results TLA-01-03(E)10/2566
 dot7 ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (CMC) TLA-03-01/06-2564
 dot7 การรับรองห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา T-04-1/01-03
 dot7 การพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้วัสดุอ้างอิง T-05-1/06-04
 dot7 เกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้ gas reference materials T-06-1/06-04
      
  
      
      
กรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 1-3, สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2202-3491, 0-2202-3493, 0-2202-3443 โทรสาร. 0-2354-3045
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565