รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองห้องฏิบัติการ
ข้อแนะนำ
  dot7   คู่มือประกอบการประเมินตาม มอก.17025-2548 ฉบับแปลความเป็นภาษาไทย(เอกสารเฉพาะผู้ประเมิน)   G-02-2/01-06
  dot7   คำแนะนำสำหรับผู้ประเมินในการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ (เอกสารเฉพาะผู้ประเมิน)   GLA-03-00
 dot7 ข้อแนะนำในการหาค่าความไม่แน่นอนในการวัดเชิงวิเคราะห์ GLA-04-00/01-2556
 dot7 ข้อแนะนำในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ G-06-1/07-01
 dot7 ข้อแนะนำในการประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านเคมี G-07-2/02-09
 dot7 ข้อแนะนำในการหาค่าความไม่แน่นอนและความเชื่อมั่นของการวัด GLA-10-01/07-2563
 dot7 ข้อแนะนำในการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาไฟฟ้า สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพทางไฟฟ้า (Energy Efficiency) และสมรรถนะ (performance) ของเครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้า G-18-1/05-04
 dot7 ข้อแนะนำการสอบเทียบและการสอบกลับได้ของการวัด สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาวัสดุก่อสร้าง G-19-1/06-04
 dot7 Guidelines for calibration and Check of Temperature Controlled G-20-1/02-08(E)
 dot7 ข้อแนะนำการสอบเทียบ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier calipers) GLA-21-00
 dot7 ข้อแนะนำการสอบเทียบไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์แบบวัดนอก (Micrometer calipers for external measurement) GLA-22-00
 dot7 ข้อแนะนำการตีความและการนำ EURAMET cg - 15 ไปใช้สอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ GLA-24-00
 dot7 ข้อแนะนำ(การตีความ) การนำ EURAMET Calibration Guide no. 18 ไปใช้สำหรับการสอบเทียบเครื่องชั่งแบบไม่อัตโนมัติ GLA-25-00
 dot7 ข้อแนะนำในการแสดงการได้รับการรับรองสำหรับห้องปฏิบัติการและหน่วยตรวจที่ได้รับใบรับรอง GLI-01-00
      
เอกสารวิชาการ
 dot7 Policy on Traceability of Measurement Results TLA-01-02/03/2017(E)
 dot7 ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (CMC) TLA-03-00/02-2556
 dot7 การรับรองห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา T-04-1/01-03
 dot7 การพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้วัสดุอ้างอิง T-05-1/06-04
 dot7 เกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้ gas reference materials T-06-1/06-04
      
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การรับรอง
 dot7 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ(มอก.17025-2548)  
 dot7 พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551  
 dot7 กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน  
 dot7 กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง  
 dot7 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการ  
 dot7 กำหนดสาขาการรับรองห้องปฏิบัติการ  
 dot7 กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบ หรือการประเมินผลห้องปฏิบัติการ  
 dot7 กำหนดแบบคำขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการ และแบบใบรับรองห้องปฏิบัติการ  
 dot7 วิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองห้องปฏิบัติการ  
 dot7 เงื่อนไขการแสดงการได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ (สำหรับ มอก.17025)  
 dot7 Condition for Use of TISI Accreditation Logo (For TIS 17025)  
      
      
กรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 1-3, สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2202-3491, 0-2202-3493, 0-2202-3443 โทรสาร. 0-2354-3045