ชื่อย่อของผู้รับใบรับรองในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559)
ที่ ผู้รับใบรับรอง ชื่อย่ออักษรไทย ชื่อย่ออักษรโรมัน
1 บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด - CLC
2 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด - SGS
3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. TPA
4 บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด มร. MIT
5 บริษัท ไดเมนชั่น แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด - DCC
6 บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด - EnviLab
7 บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด บสฟ. SSF
8 บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) - GJS
9 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เอส เอส ไอ SSI
10 บริษัท อินโทร ทีเอสซี จำกัด - ITSC
11 บริษัท เอส พี ซี แคลลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด - SPCC
12 บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด - REPCO
13 บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด - MMT
14 บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด - TAAP
15 บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เอ็นอีซี NEC
16 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สรอ. MASCI
17 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - AMARC
18 บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด - TIC
19 บริษัท มาร์สค์ แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด - mmc
20 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สฟอ. EEI
21 บริษัท เหล็กสยามามาโตะ จำกัด - SYS
22 องค์การเภสัชกรรม อภ GPO
23 บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด - MT-TH
24 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) - TOT
25 บริษัท โอกาวา เอเชีย จำกัด - OGW
26 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว NIMT
27 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรอ. DIW
28 บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด - SFG
29 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI
30 บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด - GCS
31 บริษัท เอช.ซี.สตาร์ค จำกัด - HCST
32 บริษัท บูรพา เมโทรโลยี่ ซิสเต็ม จำกัด - BMS
33 บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด - TMI
34 บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - BVC
35 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - EGAT NEOD
36 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. NSTDA
37 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักรับรองระบบคุณภาพ - TISTR