เอกสารสัมมนากลุ่มผู้บริหารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2560
  Presentation
            การรับรองห้องปฏิบัติการหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลง
            การรับรองห้องปฏิบัติการ

  เอกสารประกอบการสัมนา
            หลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับในรับรองในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
            กำหนดแบบคำขอรับใบแทนใบรับรองห้องปฏิบัติการ คำขอย้ายสถานที่ระบุไว้ในใบรับรองห้องปฏิบัติการ คำขอโอนใบรับรองห้องปฏิบัติการ และแบบใบอนุญาตให้ย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบรับรองห้องปฏิบัติการแบบใบอนุญาตให้โอนใบรับรองห้องปฏิบัติการ
            กำหนดแบบคำขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการและแบบใบรับรองห้องปฏิบัติการ
            ข้อแนะนำในการแสดงการได้รับการรับรอง สำหรับห้องปฏิบัติการและหน่วยตรวจที่ได้รับใบรับรอง
            การใช้เครื่องหมายข้อตกลงการยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วย การรับรองห้องปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการและหน่วยตรวจ
            วิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองห้องปฏิบัติการ
            การเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
            กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. ๒๕๕๒
            ประกาศคณะกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) เรื่อง กำหนดสาขาการรับรองห้องปฏิบัติการ
            ประกาศคณะกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลห้องปฏิบัติการ
            กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖
            ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดสาขาการตรวจสอบและรับรอง การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรองห้องปฏิบัติการ
            ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุ การขอใบแทน การย้ายสถานที่ การเปลี่ยนชื่อ และการโอนใบรับรองห้องปฏิบัติการ
            ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
            ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุ การขอใบแทน การย้ายสถานที่ และการโอนใบรับรองห้องปฏิบัติการ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
            ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการโฆษณาของผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง และผู้ประกอบกิจการ
            ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการ

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565