Best Seller ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รายงานผลการขายหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.)

ผ่านระบบซื้อหนังสือ มอก./มตช. ออนไลน์ (https://service.tisi.go.th/standard-shop/web/index) ของผู้ใช้บริการ ระหว่างวันที่

1-29 กุมภาพันธ์ 2567 พบว่า ปริมาณหนังสือมาตรฐานที่ขายได้ทั้งสิ้น 1,047 รายการ โดยแบ่งเป็นหนังสือ มอก. จำนวน 945 รายการ

และหนังสือ มตช. จำนวน 102 รายการ ซึ่งหนังสือที่มีปริมาณการขายมากที่สุด 10 อันดับแรก เรียงตามลำดับ คือ


  1. มอก. 276-2562 ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดัน
  2. มตช. 14064 เล่ม 2-2564 ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 2 ข้อกำหนดและข้อแนะนำในระดับโครงการสำหรับการวัดปริมาณการติดตามตรวจสอบ และการรายงาน การลดการปล่อยหรือการเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
  3. มตช. 14064 เล่ม 3-2564 ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 3 ข้อกำหนดและข้อแนะนำ สำหรับการทวนสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของถ้อยแถลงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  4. มตช. 14067-2562 การตรวจสอบและรับรอง - ก๊าซเรือนกระจก – คาร์บอนฟุต พริ้นท์ผลิตภัณฑ์ – ข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการหาปริมาณ
  5. มอก. 17025-2561 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
  6. มอก. 3023-2563 ระบบการทำความเย็นแอมโมเนียแบบอัดไอ
  7. มอก. 902 เล่ม 2(3)-2557 ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน
  8. มตช. 27001-2566 ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปกป้อง ความเป็นส่วนตัว - ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ – ข้อกำหนด
  9. มอก. 396-2549 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
  10. มอก. 2580 เล่ม 2-2562 คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 2 ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบ


จัดทำโดย น.ส. สมลักษณ์ รติพิชยกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(MS.(Comp. & Eng.Mgt.), ศ.บ.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565