Best Seller ประจำเดือนมีนาคม 2567

รายงานผลการขายหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.)

ผ่านระบบซื้อหนังสือ มอก./มตช. ออนไลน์ (https://service.tisi.go.th/standard-shop/web/index) ของผู้ใช้บริการ ระหว่างวันที่

1-31 มีนาคม 2567 พบว่า ปริมาณหนังสือมาตรฐานที่ขายได้ทั้งสิ้น 1,161 รายการ โดยแบ่งเป็นหนังสือ มอก. จำนวน 978 รายการ

และหนังสือ มตช. จำนวน 183 รายการ ซึ่งหนังสือที่มีปริมาณการขายมากที่สุด 10 อันดับแรก เรียงตามลำดับ คือ


  1. มตช. 14064 เล่ม 3-2564 ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 3 ข้อกำหนดและข้อแนะนำ สำหรับการทวนสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของถ้อยแถลงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  2. มตช. 14064 เล่ม 1-2562 ก๊าซเรือนกระจก - เล่ม 1 ข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับองค์กร สำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  3. มตช. 27001-2566 ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปกป้อง ความเป็นส่วนตัว - ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ - ข้อกำหนด
  4. มอก. 128-2560 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ
  5. มอก. 747-2564 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต
  6. มตช. 14064 เล่ม 2-2564 ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 2 ข้อกำหนดและข้อแนะนำในระดับโครงการสำหรับการวัดปริมาณการติดตามตรวจสอบ และการรายงาน การลดการปล่อยหรือการเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
  7. มตช. 14065-2564 หลักการทั่วไปและข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
  8. มอก. 3459-2565 โซ่เหล็กกล้า
  9. มอก. 1375-2563 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดทั่วไป
  10. มอก. 943-2564 ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต


จัดทำโดย น.ส. สมลักษณ์ รติพิชยกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(MS.(Comp. & Eng.Mgt.), ศ.บ.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565