Best Seller ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รายงานผลการขายหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.)

ผ่านระบบซื้อหนังสือ มอก./มตช. ออนไลน์ (https://service.tisi.go.th/standard-shop/web/index) ของผู้ใช้บริการ ระหว่างวันที่

1 พฤศจิกายน -30 พฤศจิกายน 2566 พบว่า ปริมาณหนังสือมาตรฐานที่ขายได้ทั้งสิ้น 1,203 รายการ โดยแบ่งเป็นหนังสือ มอก. จำนวน 1,063 รายการ

และหนังสือ มตช. จำนวน 140 รายการ ซึ่งหนังสือที่มีปริมาณการขายมากที่สุด 10 อันดับแรก เรียงตามลำดับ คือ


  1. มตช.14064 เล่ม 3-2564 ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 3 ข้อกำหนดและข้อแนะนำ สำหรับการทวนสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของถ้อยแถลงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  2. มตช. 14064 เล่ม 2-2564 ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 2 ข้อกำหนดและข้อแนะนำในะระดับโครงการสำหรับการวัดปริมาณการติดตามตรวจสอบ และการรายงาน การลดการปล่อยหรือการเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
  3. มตช. 14064 เล่ม 1-2562 ก๊าซเรือนกระจก - เล่ม 1 ข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับองค์กร สำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  4. มตช. 17029-2564 การตรวจสอบและรับรอง - หลักการทั่วไปและข้อกำหนด สำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ
  5. มอก. 17-2561 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
  6. มอก. 2172 เล่ม 1-2565 วัสดุโลหะ - การทดสอบแรงดึง - เล่ม 1 การทดสอบที่อุณหภูมิห้อง
  7. มอก. 17025-2561 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
  8. มอก. 1310-2538 สัญลักษณ์สำหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่
  9. มอก. 606-2563 แผ่นสะท้อนแสงสำหรับควบคุมการจราจร
  10. มตช. 9-2565 การตรวจสอบย้อนกลับการรีไซเคิลพลาสติกและการประเมินความสอดคล้องและส่วนผสมรีไซเคิล-ข้อกำหนด


จัดทำโดย น.ส. สมลักษณ์ รติพิชยกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(MS.(Comp. & Eng.Mgt.), ศ.บ.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565