Best Seller ประจำเดือนตุลาคม 2566

รายงานผลการซื้อหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) ผ่านระบบซื้อหนังสือ

มอก./มตช. ออนไลน์ (https://service.tisi.go.th/standard-shop/web/index)ของผู้ใช้บริการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -31 ตุลาคม 2566 พบว่า ปริมาณ

หนังสือมาตรฐานที่ขายได้ทั้งสิ้น 1,072 รายการ โดยเป็นหนังสือ มอก. จำนวน 925 รายการ และหนังสือ มตช. จำนวน 147 รายการ ซึ่งหนังสือที่มีปริมาณ

การขายมากที่สุด 10 อันดับแรก เรียงตามลำดับ คือ


  1. มอก. 747-2564 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต
  2. มตช. 27001-2566 ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปกป้อง ความเป็นส่วนตัว – ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ – ข้อกำหนด
  3. มอก. 3606-2566 เครื่องจักรผสมวัตถุระเบิดแอนโฟสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
  4. มอก. 827-2565 คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
  5. มอก. 3023-2563 ระบบการทำความเย็นแอมโมเนียแบบอัดไอ
  6. มอก. 881-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : คาร์บอนไดออกไซด์
  7. มตช. 14064 เล่ม 1-2562 ก๊าซเรือนกระจก - เล่ม 1 ข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับองค์กร สำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  8. มตช. 14064 เล่ม 3-2564 ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 3 ข้อกำหนดและข้อแนะนำ สำหรับการทวนสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของถ้อยแถลงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  9. มอก. 9001-2559 ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด
  10. มอก. 285 เล่ม 14-2559 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 14 การหาความหนืดโดยเครื่องวัดความหนืดแบบสตอร์เมอร์


จัดทำโดย น.ส. สมลักษณ์ รติพิชยกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(MS.(Comp. & Eng.Mgt.), ศ.บ.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565