Best Seller ประจำเดือนกันยายน 2566

รายงานผลการซื้อหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.)

ผ่านระบบซื้อหนังสือ มอก./มตช. ออนไลน์ (https://service.tisi.go.th/standard-shop/web/index) ของผู้ใช้บริการ ระหว่างวันที่

1 กันยายน -30 กันยายน 2566 พบว่า ปริมาณหนังสือมาตรฐานที่ขายได้ทั้งสิ้น 1,315 รายการ โดยเป็นหนังสือ มอก. จำนวน 1,068 รายการ

และหนังสือ มตช. จำนวน 247 รายการ ซึ่งหนังสือที่มีปริมาณการขายมากที่สุด 10 อันดับแรก เรียงตามลำดับ คือ


  1. มตช. 14064 เล่ม 3-2564 ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 3 ข้อกำหนดและข้อแนะนสำหรับการทวนสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของถ้อยแถลงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  2. มตช. 14064 เล่ม 1-2562 ก๊าซเรือนกระจก - เล่ม 1 ข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  3. มตช. 14065-2564 หลักการทั่วไปและข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
  4. มตช. 17029-2564 การตรวจสอบและรับรอง - หลักการทั่วไปและข้อกำหนด สำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ
  5. มอก. 274-2565 แป้งมันสำปะหลัง
  6. มอก. 358-2565 ถังก๊าซ - ถังก๊าซและภาชนะบรรจุก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บและอะลูมิเนียมเจือไม่มีตะเข็บ - การตรวจสอบและการทดสอบตามระยะเวลา
  7. มตช. 14064 เล่ม 2-2564 ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 2 ข้อกำหนดและข้อแนะนำในะระดับโครงการสำหรับการวัดปริมาณการติดตามตรวจสอบ และการรายงาน การลดการปล่อยหรือการเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
  8. มตช. 27001-2566 ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปกป้อง ความเป็นส่วนตัว – ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ – ข้อกำหนด
  9. มอก. 1310-2538 สัญลักษณ์สำหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่
  10. มตช. 50001-2562 ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้


จัดทำโดย น.ส. สมลักษณ์ รติพิชยกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(MS.(Comp. & Eng.Mgt.), ศ.บ.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565