รายงานการซื้อหนังสือ มอก./มตช. ของผู้ใช้บริการผ่านระบบซื้อหนังสือ มอก./มตช. ออนไลน์


      สมอ. ได้เปิดระบบซื้อหนังสือ มอก./มตช. ออนไลน์ (https://service.tisi.go.th/standard-shop/web/index) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถ

ซื้อหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) ผ่านระบบได้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้น

มา ซึ่งปริมาณการซื้อหนังสือมาตรฐานของผู้ใช้บริการได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นในแต่ละปี โดยในเดือนตุลาคม ปี 2565 (ระยะเวลา 1-31 ตุลาคม 2565) มีปริมาณการ

ขายสูงสุดจำนวน 4,108 รายการ


      ปริมาณการขายหนังสือมาตรฐานในระหว่าง 23 มิถุนายน 2564 – 31 ธันวาคม 2566 บนระบบออนไลน์ มีรายละเอียด ดังนี้

      1. ปริมาณการขายสะสม ปี 2564 (มิ.ย.-ธ.ค.) จำนวน 3,173 รายการ
             • หนังสือ มอก. จำนวน 3,079 รายการ
             • หนังสือ มตช. จำนวน 94 รายการ


      2. ปริมาณการขายสะสม ปี 2565 (ม.ค.-ธ.ค.) จำนวน 14,658 รายการ
             • หนังสือ มอก. จำนวน 14,266 รายการ
             • หนังสือ มตช. จำนวน 392 รายการ


      3. ปริมาณการขายสะสม ปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.) จำนวน 14,035 รายการ
             • หนังสือ มอก. จำนวน 12,418 รายการ
             • หนังสือ มตช. จำนวน 1,617 รายการ


ปริมาณการขายสะสมรวมทั้งหมด (23 มิถุนายน 2564 – 31 ธันวาคม 2566) จำนวน 31,866 รายการ
โดย ปี 2566 มีปริมาณการขายสะสมลดลงจาก ปี 2565 ประมาณ 4.3%


จัดทำโดย น.ส. สมลักษณ์ รติพิชยกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(MS.(Comp. & Eng.Mgt.), ศ.บ.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565