รายงานปริมาณการขายหนังสือ มอก./มตช. บนระบบออนไลน์ (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ปริมาณการขายหนังสือ มอก. และ มตช. บนระบบซื้อหนังสือ มอก./มตช. ออนไลน์ ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567 พบว่า เดือนมีนาคม 2567 (1-31 มีนาคม 2567)
มีปริมาณการขาย 1,161 รายการ เพิ่มขึ้น จากเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (1-29 กุมภาพันธ์ 2567) ที่คิดเป็น 10.89%


จัดทำโดย น.ส. สมลักษณ์ รติพิชยกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(MS.(Comp. & Eng.Mgt.), ศ.บ.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565