10 มอก. ที่มีจำนวนผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานมากที่สุด

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 พบว่า มอก. ที่มีจำนวนผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานมากที่สุด คือ มอก. 213-2560 คอนกรีตผสมเสร็จโดยมีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตฯ รวมทั้งสิ้น 820 ราย และ มีจำนวนใบอนุญาตฯ รวมทั้งสิ้น 1,153 ฉบับ


จัดทำโดย น.ส. สมลักษณ์ รติพิชยกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(MS.(Comp. & Eng.Mgt.), ศ.บ.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565