10 มอก. ที่มีจำนวนใบอนุญาตมากที่สุด (ใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์/ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์/ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน)

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 พบว่า
มอก. ที่มีจำนวนใบอนุญาตมากที่สุด (ใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์/ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์/ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน) คือ
มอก. 1955-2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
โดยมีจำนวนใบอนุญาตรวมทั้งสิ้น 5,391 ฉบับ


จัดทำโดย น.ส. สมลักษณ์ รติพิชยกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(MS.(Comp. & Eng.Mgt.), ศ.บ.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565