Best Seller ประจำปี 2564

รายงานปริมาณการขายสะสมหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) ผ่านระบบซื้อหนังสือ

มอก./มตช. ออนไลน์ (https://service.tisi.go.th/standard-shop/web/index) ของผู้ใช้บริการ ระหว่าง 23 มิ.ย.-31 ธันวาคม 2564 พบว่า มีปริมาณการขาย

สะสม ทั้งสิ้น 3,173 รายการ ดังนี้

          • หนังสือ มอก. จำนวน 3,079 รายการ
          • หนังสือ มตช. จำนวน 94 รายการ
     ซึ่งหนังสือที่มีปริมาณการขายสะสมมากที่สุด 10 อันดับแรก เรียงตามลำดับ คือ

  1. มอก. 2321-2564 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
  2. มอก. 272-2564 สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป
  3. มอก. 1436 เล่ม 2-2564 ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 2 ชุดสวิตช์เกียร์และชุดเกียร์ควบคุม
  4. มอก. 1436 เล่ม 1-2564 ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 1 กฎทั่วไป
  5. มอก. 1436 เล่ม 3-2564 ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 3 บอร์ดจ่ายไฟฟ้าประสงค์ให้ใช้งานโดยบุคคลทั่วไป
  6. มอก. 637-2563 สตาร์ชข้าวโพด
  7. มอก. 56-2560 น้ำตาลทราย
  8. มอก. 90-2563 กระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร
  9. มอก. 1375-2563 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดทั่วไป
  10. มอก. 2480-2562 หน้ากากใช้ครั้งเดียวชนิด N95 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์


จัดทำโดย น.ส. สมลักษณ์ รติพิชยกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(MS.(Comp. & Eng.Mgt.), ศ.บ.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565