Best Seller ประจำปี 2566

รายงานปริมาณการขายสะสมหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) ผ่านระบบซื้อหนังสือ

มอก./มตช. ออนไลน์ (https://service.tisi.go.th/standard-shop/web/index) ของผู้ใช้บริการ ระหว่าง 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2566 พบว่า มีปริมาณการขาย

สะสม ทั้งสิ้น จำนวน 14,035 รายการ ดังนี้

          • หนังสือ มอก. จำนวน 12,418 รายการ
          • หนังสือ มตช. จำนวน 1,617 รายการ
     ซึ่งหนังสือที่มีปริมาณการขายสะสมมากที่สุด 10 อันดับแรก เรียงตามลำดับ คือ

  1. มตช.14064 เล่ม 3-2564 ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 3 ข้อกำหนดและข้อแนะนำ สำหรับการทวนสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของถ้อยแถลงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  2. มตช. 14064-1-2562 ก๊าซเรือนกระจก - เล่ม 1 ข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับองค์กร สำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  3. มตช. 14065 2564 หลักการทั่วไปและข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
  4. มอก. 274-2565 แป้งมันสำปะหลัง
  5. มตช. 14064 เล่ม 2-2564 ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 2 ข้อกำหนดและข้อแนะนำในะระดับโครงการสำหรับการวัดปริมาณการติดตามตรวจสอบ และการรายงาน การลดการปล่อยหรือการเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
  6. มตช. 17029-2564 การตรวจสอบและรับรอง - หลักการทั่วไปและข้อกำหนด สำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ
  7. มอก. 2424-2565 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว
  8. มตช. 14067-2562 การตรวจสอบและรับรอง - ก๊าซเรือนกระจก - คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ - ข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการหาปริมาณ
  9. มอก. 827-2565 คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
  10. มอก. 1310-2538 สัญลักษณ์สำหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่


จัดทำโดย น.ส. สมลักษณ์ รติพิชยกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(MS.(Comp. & Eng.Mgt.), ศ.บ.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565