ข้อมูลการร้องเรียน
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2567
  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
  ข้อมูลสถิติการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565