แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สมอ.
          ขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพราะคำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อ สมอ. จะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์ต่อไป
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
  1. เพศ ชาย หญิง
  2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 21 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปี ขึ้นไป
  3. ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
  4. อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน นักเรียน/นักศึกษา อื่นๆ
  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  1. จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
  2. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ความสะดวกต่อการค้นหา
  3. การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
  4. การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  5. ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  6. ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
  7. ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ
  8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ปัญหาในการใช้บริการ