การเตรียมการเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานและการรับรองของเอเปค