ASEAN


ความร่วมมือกรอบอาเซียน

    ความร่วมมือด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองของอาเซียนเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2535 ตามความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area) ที่มีเป้าหมายในการอำนวยความสะดวกทางการค้าโดยการขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งด้านภาษีและที่มิใช่ภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 24เมื่อเดือนตุลาคม 2535 จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality – ACCSQ) ขึ้นเพื่อดำเนินการขจัดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี

    ต่อมาในปี 2546 ที่ผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) โดยในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าและบริการ การลงทุน และมุ่งจัดตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตเดียวกัน

    บทบาทของ ACCSQ ในการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีและอำนวยความสะดวกในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน คือการขจัดอุปสรรคทางการค้าซึ่งไม่ใช่มาตรการในด้านภาษี (Non-Tariff Barriers to Trade – NTB) อุปสรรคดังกล่าวเกิดจากการที่ประเทศสมาชิกมีมาตรฐาน (standards) หรือกฎระเบียบทางเทคนิค (technical regulations) และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง ที่บังคับใช้อยู่ในแต่ละประเทศแตกต่างกันจึงมีผลให้สินค้าของประเทศสมาชิกอื่นไม่สามารถที่เข้าไปจำหน่ายได้โดยสะดวก ในการขจัดอุปสรรคทางการค้าดังกล่าว ACCSQ ได้กำหนดมาตรการขึ้นมาใช้หลายมาตรการด้วยกัน มาตรการที่สำคัญได้แก่

1.การปรับมาตรฐาน (standards harmonization)
เป็นการปรับมาตรฐานที่ใช้แตกต่างกันอยู่ในแต่ละประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น มาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) สำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป มาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC) สำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กฎระเบียบของ The United Nations Economic Commission for Europe (UN Regulations) สำหรับยานยนต์และชิ้นส่วน

2.การจัดทำความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement – MRA)
เป็นการทำความตกลงเพื่อยอมรับผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของประเทศสมาชิกอื่นว่าเป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่ต้องทำการตรวจสอบซ้ำอีก

3.การพัฒนาระบบด้านกฎระเบียบให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Single Regulatory Regime)
เป็นการทำให้กฎระเบียบด้านการตรวจสอบและรับรองของอาเซียนมีความสอดคล้องกัน ทั้งยังเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันและได้รับการยอมรับในระดับสากล    ACCSQ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงาน ซึ่งคณะทำงานเหล่านี้ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานผู้ถือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของทุกประเทศสมาชิกร่วมกันศึกษาและหาแนวทางในการปรับมาตรฐานและกฎระเบียบให้สอดคล้องกันในอาเซียน รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการทำความตกลงยอมรับร่วมสำหรับระบบการตรวจสอบรับรอง ประกอบด้วย

 1. คณะทำงานกำกับดูแลภาพรวม จำนวน 3 คณะ ได้แก่
  1. คณะทำงานคณะที่ 1 ด้านมาตรฐานและความตกลงยอมรับร่วม WG 1 on Standards and MRA
  2. คณะทำงานคณะที่ 2 ด้านการการตรวจสอบและรับรอง WG 2 on Conformity Assessment
  3. คณะทำงานคณะที่ 3 ด้านมาตรวิทยาเชิงกฎหมาย WG 3 on Legal Metrology
 2. คณะทำงานรายสาขาผลิตภัณฑ์ จำนวน 8 คณะ ได้แก่
  1. คณะกรรมการร่วมรายสาขาสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Joint Sectoral Committee for Electrical and Electronic Equipment
  2. คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วน Automotive Product Working Group
  3. คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยาง Rubber-Based Product Working Group
  4. คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป Prepared Foodstuff Product Working Group
  5. คณะกรรมการเครื่องสำอางอาเซียน ASEAN Cosmetic Committee
  6. คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยา Pharmaceutical Product Working Group
  7. คณะทำงานด้านเครื่องมือแพทย์ Medical Device Product Working Group
  8. คณะทำงานด้านยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Traditional Medicine and Health Supplement Product Working Group
  9. คณะทำงานด้านวัสดุอาคารและสิ่งก่อสร้างของอาเซียน (Building and Construction Materials Working Group)
  10. คณะทำงานด้านมาตรฐานและการรับรองด้านการค้าดิจิทัล (Digital Trade Standards and Conformance Working Group)

    การดำเนินงานของอาเซียนตามกิจกรรมที่สำคัญข้างต้นนั้นนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกไปยังอาเซียน โดยอาศัยมาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบรับรองสินค้าที่ปรับเข้าหากันและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของอาเซียน และใช้กลไกการยอมรับร่วมในผลตรวจสอบรับรองของประเทศสมาชิก ยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาทางการค้าที่เกิดจากการที่ประเทศสมาชิกบังคับใช้มาตรฐานและขั้นตอนการตรวจสอบรับรองสินค้าที่แตกต่างกัน อันจะเป็นการขจัดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าซึ่งส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีได้ในภูมิภาค ตลอดจนช่วยให้สินค้าของกลุ่มอาเซียนเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก


เอกสารสำคัญด้านมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรอง

ปี เอกสาร ไฟล์
1998 ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement
1998 Interpretative Notes to the ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement
2002 ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment
2003 Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme
2005 Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime
2005 ASEAN Policy Guideline on Standards and Conformance
2009 ASEAN Good Regulatory Practice (GRP) Guide
2009 ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products
2014 ASEAN Agreement on Medical Device Directive

เอกสารเผยแพร่/คลังความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

ชื่อเอกสาร จัดทำโดย ปีที่จัดทำ ไฟล์
"สรุปขั้นตอนการขึ้นบัญชีหน่วยตรวจสอบและรับรอง (Listed CABs)
ภายใต้ความตกลงยอมรับร่วมผลิตภัณฑ์ของอาเซียน (ASEAN MRA)"
สก.กลุ่มวิชาการและประสานการรับรองระบบงาน (สมอ.)
ASEAN Charter ภาษาอังกฤษ-ไทย กระทรวงการต่างประเทศ
Master Plan on ASEAN Connectivity ASEAN Secretariat
AEC Blueprint ASEAN Secretariat
Trade and Facilitation Fact Sheet ASEAN Secretariat
มารู้จักอาเซียนกันเถอะ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 2551
บันทึกการเดินทางอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 2552
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ฉบับย่อ) กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 2554
AEC Fact Book กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2554
คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2555
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 2556
ASEAN Mini book กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 2556
สู่ประชาคมอาเซียน 2558 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 2556
58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 2556
ASEAN Infographic www.facebook.com/ASEANDNA
คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 2557


เนื้อหา

 "โอกาส" หรือ "ความท้าทาย" ของบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน

 "สรุปขั้นตอนการขึ้นบัญชีหน่วยตรวจสอบและรับรอง (Listed CABs) ภายใต้ความตกลงยอมรับร่วมผลิตภัณฑ์ของอาเซียน (ASEAN MRA)"

 การตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานและการรับรองของเอเปค (APEC SCSC)

 การบรรยาย เรื่อง กรอบความตกลง ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (AFA on MRA) ฉบับปรับปรุงแก้ไข

 การบรรยาย เรื่อง ประเด็นแก้ไขกรอบความตกลง ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (AFA on MRA) ฉบับปรับปรุงแก้ไข

 (แผนยุทศาสตร์ด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) เผยแพร่โดยใช้ชื่อ แผนยุทศาสตร์ด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘

 ความตกลง ASEAN EE MRA และความตกลง AHEEERR

 เอกสารแนวทางว่าด้วยมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรองของอาเซียน (ASEAN Guidelines on Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures: AG-STRACAP)

 เอกสารแนวทางว่าด้วยนโยบายด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซียน (ASEAN Policy Guideline on Standards and Conformance)

 สมอ. กับอาเซียนร่วมผลักดันอุตสาหกรรมรายสาขาที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

 กรอบความตกลงว่าด้วยข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนฉบับปรับปรุงแก้ไข (AFA on MRA)

 การปรับปรุงกรอบความตกลง AFA on MRA


ACCSQ Contact Points

ประเทศ ชื่อหน่วยงาน/ที่อยู่ติดต่อ Website
บรูไนดารุสซาลาม National Standards Centre
Ministry of Industry and Primary Resources Brunei Darussalam
http://www.industry.gov.bn
กัมพูชา Institute of Standards of Cambodia
#538 National Road 2, SangkatChakAngreLeu, Khann Mean Chey, Phnom Penh, Cambodia
http://www.isc.gov.kh/en
อินโดนีเซีย National Standardization Agency of Indonesia (BSN)
Gedung I - BPPT, 12th Floor Jl. MH Thamrin No. 8 Jakarta 10340 Indonesia
http://www.bsn.or.id
สปป.ลาว Department of Intellectual Property Standardization and Metrology, Science, Technology and Environment Agency (STEA)
Prime Minister’s Office of Lao PDR P.O. Box 2279 Nahaidio Road, Vientiane Lao PDR
http://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/displayb&id=220
มาเลเซีย Department of Standards Malaysia
Century Square, Level 1 & 2 Block 2300, JalanUsahawan 63000 Cyberjaya MALAYSIA
http://www.standardsmalaysia.gov.my
เมียนมาร์ Myanma Scientific and Technological Research Department (MSTRD)
Ministry of Science and Technology Republic of the Union of Myanmar
http://www.most.gov.mm
ฟิลิปปินส์ Bureau of Philippines Standards
Department of Trade & Industry 361 Sen. Gil J. Puyat Ave, Makati City, Philippines
http://www.bps.dti.gov.ph
สิงคโปร์ SPRING Singapore
1 Fusionopolis Walk, #01-02 South Tower, Solaris, Singapore 138628
http://www.spring.gov.sg
เวียดนาม Directorate for Standards, Metrology and Quality (STAMEQ)
8 Hoang Quoc Viet Rd., CauGiay District, Ha Noi Viet Nam
http://en.tcvn.vn
สำนักเลขาธิการอาเซียน The ASEAN Secretariat
70 A, Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru 12110 Jakarta Selatan, Indonesia
http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/standards-and-conformance


ความเคลื่อนไหวด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซียน

 • สรุปผลการประชุม ACCSQ ครั้งที่ 44
 • การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ACCSQ ครั้งที่ 44
 • สรุปผลการประชุม ACCSQ ครั้งที่ 43

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565