ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
ชื่อความร่วมมือ ประเทศ/หน่วยงานคู่ภาคี เอกสารความร่วมมือ ข้อมูลการดําเนินงาน
ปฏิญญาว่าด้วยการมาตรฐานที่ตระหนักถึงความเสมอภาค ระหว่างหญิงชายและการกําหนดมาตรฐาน (Declaration on Gender Responsive Standards and Standards Development) UNECE
บันทึกความร่วมมือ (MoC) ระหว่าง สมอ. กับ The Industrial and Product Safety Policy Group, Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ญี่ปุ่น
บันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง สมอ. กับ Underwriters Laboratories Inc. (UL) สหรัฐอเมริกา
บันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง สมอ. กับ American National Standards Institute (ANSI) สหรัฐอเมริกา
บันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง สมอ. กับ ASTM International สหรัฐอเมริกา
ร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง อก. กับ The State Administration for Market Regulation of the People’s Republic of China (SAMR) จีน -
ร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง สมอ. กับ Bangladesh Accreditation Board (BAB) บังกลาเทศ -
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง สมอ. กับ Pakistan Standards and Quality Control Authority (PSQCA) ปากีสถาน -
ร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง สมอ. กับ Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI) อิหร่าน -
ร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง สมอ. กับ Kenya Bureau of Standards (KEBS) เคนยา -
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565