คลังความรู้งานวิเทศสัมพันธ์ / เอกสารเผยแพร่

คําศัพท์และภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน

ปีที่จัดทํา ชื่อคู่มือ/ปทานุกรม จัดทําโดย ไฟล์
2564 ปทานุกรมคําศัพท์ภาษาอังกฤษ – ไทย ในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ
2564 ปทานุกรมคําศัพท์ภาษาไทย – อังกฤษ ในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ
2563 คำศัพท์ - คำย่อ ทางการทูตและการต่างประเทศ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 สถานบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกระทรวงการต่างประเทศ
2562 ศัพท์และสํานวนวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สํานักภาษาต่างประเทศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2562 ภาษาอังกฤษสําหรับการประชุมระหว่างประเทศ สํานักภาษาต่างประเทศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เอกสารเผยแพร่

ลำดับที่ ชื่อเอกสารเผยแพร่ ไฟล์
001 การจัดทําบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง สมอ. กับ Underwriters Laboratories Inc. (UL)
002 การจัดทําบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง สมอ. กับ The Industrial and Product Safety Policy Group, METI (Japan)
003 ผลการประชุมด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ภายใต้บันทึกความร่วมมือ (MoC) ระหว่าง สมอ. กับ METI ครั้งที่ 2
004 ผลการประชุมประจำปี 2564 ของ Gender Responsive Standards Initiative (GRSI) ในหัวข้อ Gender Responsive Standards for the Inclusive Workplace
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565