การสั่งซื้อหนังสือมาตรฐานของ ISO, IEC และประเทศสมาชิก

ตามที่ประเทศไทยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization-ISO) และคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเลคทรอเทคนิคส์ (International ElectrotechnicalCommission-IEC) นั้น
ในฐานะที่เป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศดังกล่าว สมอ. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้บริการสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศของ ISO และ IEC และมาตรฐานของสถาบันมาตรฐานต่างประเทศที่เป็นสมาชิกให้แก่ผู้สนใจในประเทศ โดยมีรายละเอียดวิธีการติดต่อสั่งซื้อฯ ดังนี้

การแจ้งราคา

ผู้สั่งซื้อโปรดระบุชื่อ, หมายเลขมาตรฐาน, ภาษาของหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ เพื่อขอใบเสนอราคา
ซึ่งสามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ชั้น 5
  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202-3507, 0 2202-3502, หมายเลขโทรสาร 0 2354 3041
 2. สอบถามข้อมูลทาง E-mail : intrelat@tisi.go.th เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งใบเสนอราคาพร้อมวิธีการและแบบฟอร์มให้ผู้สั่งซื้อทราบ

การติดต่อชำระเงินเพื่อสั่งซื้อ ผู้ซื้อต้องชำระค่าหนังสือล่วงหน้า ซึ่งสามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้

 1. ชำระเป็นเงินสด
 2. ชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค (ที่สามารถเคลียริ่งที่ธนาคารสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้)โดยระบุสั่งจ่ายในนาม “สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”
 3. ชำระโดยการโอนเงิน
  ชื่อบัญชี “สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”
  ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  สาขาถนนศรีอยุธยา
  เลขที่บัญชี 013-0-02033-8
  หลังโอนเงินแล้วโปรดส่ง หลักฐานการโอนเงินพร้อมกรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อส่งให้สมอ. ทางโทรสารหมายเลข 0 2354 3041 หรือทาง E-mail : intrelat@tisi.go.th
  สมอ. จะออกใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้งที่ได้รับการชำระเงินโดยถูกต้องแล้ว

การติดต่อรับหนังสือที่สั่งซื้อ

 1. เมื่อ สมอ. ได้รับหนังสือที่สั่งซื้อจากสถาบันมาตรฐานต่างประเทศแล้ว จะแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ หากมีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้น โดยมิอาจประมาณการล่วงหน้าได้ เช่น ค่าธรรมเนียมในการออกของ จากด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ สมอ. จะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเพื่อขอให้ชำระเงินเพิ่มเติม ในวันที่มารับหนังสือ
 2. กรณีผู้ซื้อที่ไม่สามารถมารับหนังสือด้วยตนเองที่ สมอ. กรุณาแจ้งให้ สมอ. ทราบ เพื่อที่จะได้จัดส่ง หนังสือพร้อมใบเสร็จรับเงินไปให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  เว็บไซต์สถาบันมาตรฐานต่างประเทศต่าง ๆ
  ISO : http://www.iso.org/iso/store.htm
  IEC : https://webstore.iec.ch
  JSA : http://www.webstore.jsa.or.jp/webstore/Top/indexEn.jsp
  BSI : http://shop.bsigroup.com