สมอ. กับความตกลงด้านการมาตรฐาน
FTA MRA
  • ภาคผนวก 4 ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ที่กล่าวถึงในบทที่ 6 การยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด ไทย-ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Economic Partnership Agreement)