WTOความเป็นมา

 • องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)

  เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีพัฒนาการมาจากการทำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า หรือ แกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น162 ประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558) ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของ WTO เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 โดยเป็นสมาชิกลำดับที่ 59 ทำให้ประเทศไทยมีทั้งสิทธิ (Rights) และพันธกรณี (Obligations) ที่จะต้องปฏิบัติตามความตกลงต่างๆ ซึ่งรวมถึง ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) ซึ่งเป็นความตกลงที่จะมิให้ประเทศสมาชิกใช้กฎระเบียบทางวิชาการ (technical regulations) มาตรฐาน (standards) หรือกระบวนการตรวจสอบรับรอง (conformity assessment procedures) มาเป็นอุปสรรคต่อการค้าและอุตสาหกรรม

 • วันที่ 31 สิงหาคม 2536 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ กระทรวงอุตสาหกรรม (ซึ่งต่อมากระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เป็นแกนกลางในการปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเiทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade: TBT)
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการลงนามรับรองความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ซึ่งความตกลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ สมอ.รับผิดชอบเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม ยกเว้นสินค้าเกษตรและอาหาร

ภาระผูกพันการเป็นสมาชิก WTO/TBT

 • การเป็นสมาชิกภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade: TBT) มีพันธกรณีที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติ คือ ในการออกกฎระเบียบใดๆ ที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐานของสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด ที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ ประเทศไทยรวมทั้งประเทศสมาชิกอื่นมีข้อผูกพันที่จะต้องแจ้งร่างกฎระเบียบดังกล่าวให้ประเทศสมาชิกอื่นทราบล่วงหน้าก่อนที่กฎระเบียบจะมีผลบังคับใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอื่นแสดงข้อคิดเห็น ยกเว้นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ ซึ่งสามารถดำเนินการประกาศใช้กฎระเบียบได้ทันที

ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลง TBT

  1. ประเทศสมาชิกมีสิทธิในการโต้แย้งหรือให้ข้อคิดเห็นในการจะออกกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอื่น
  2. ผู้ประกอบการไทยได้รับทราบข้อมูลกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ เพื่อการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า
  3. ช่วยอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก

เอกสารความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to Trade - TBT)
(คำอธิบายและการตีความเพิ่มเติม)


เตือนภัยสินค้าอุตสาหกรรม (Early Warning)

สมอ.ติดตามมาตรการและกฎระเบียบของประเทศสมาชิก WTO อย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการของไทยได้รับทราบมาตรการและกฎระเบียบของประเทศสมาชิก WTO ที่มี/อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้เตรียมพร้อมรองรับมาตรการดังกล่าว


หัวข้อกฎระเบียบของประเทศไทย วันที่สร้าง ไฟล์แนบ
หัวข้อกฎระเบียบของประเทศไทย วันที่สร้าง ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกาออกร่างข้อกำหนดและข้อห้ามในการขายผลิตภัณฑ์ใหม่และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีสาร Perfluoroalkyl และ Polyfluoroalkyl (PFAS) (Notification หมายเลข G/TBT/N/USA/1967) 17 มี.ค 2566 11:38 ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกาออกร่างกฎระเบียบกำหนดให้ผู้ผลิตเครื่องดื่ม ผู้เรียกคืนพลาสติก และผู้รีไซเคิลวัสดุพลาสติก ต้องรายงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการรีไซเคิลวัสดุพลาสติก (Notification หมายเลข G/TBT/N/USA/1966) 09 มี.ค 2566 14:51 ไฟล์แนบ
เวียดนามออกร่างกฎระเบียบทางเทคนิคว่าด้วยผลิตภัณฑ์และสินค้าวัสดุก่อสร้าง (Notification หมายเลข G/TBT/N/VNM/246) 09 มี.ค 2566 14:49 ไฟล์แนบ
ญี่ปุ่นออกร่างปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดขั้นพื้นฐานว่าด้วยผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ (Biological product) และประกาศว่าด้วยการทดสอบการปล่อยผ่านวัคซีนเพื่อจำหน่ายแห่งชาติ (Notification หมายเลข G/TBT/N/JPN/761) 28 ก.พ. 2566 10:32 ไฟล์แนบ
สิงคโปร์ออกร่างกฎระเบียบควบคุมสารเคมีและกลุ่มสารเคมี 12 รายการ เป็นวัตถุไวไฟ (Notification หมายเลข G/TBT/N/SGP/68) 17 ก.พ. 2566 10:39 ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกาออกร่างกฎระเบียบข้อจำกัดในการใช้สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนบางชนิดภายใต้พระราชบัญญัตินวัตกรรมและการผลิตของสหรัฐอเมริกาปี 2020 (Notification หมายเลข G/TBT/N/USA/1954) และ กฎระเบียบการจำกัดและการรายงานผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีที่เป็นพิษเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย (Notification หมายเลข G/TBT/N/USA/1958) 26 ม.ค. 2566 10:20 ไฟล์แนบ
ญี่ปุ่นออกร่างปรับแก้ไขกฎระเบียบการใช้งานและการจัดการสารฟลูออโรคาร์บอนอย่างสมเหตุสมผลและเหมาะสม (Notification หมายเลข G/TBT/N/JPN/757) 29 ธ.ค. 2565 16:14 ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกาออกร่างปรับแก้ไขกฎระเบียบการทดสอบและขั้นตอนการตรวจสอบรถยนต์ดีเซลว่าด้วยข้อกำหนดสารมลพิษจากเครื่องยนต์ (Notification หมายเลข G/TBT/N/USA/1948) 21 ธ.ค. 2565 10:44 ไฟล์แนบ
สิงคโปร์ออกร่างกฎระเบียบการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมกำหนดให้สารเคมีใหม่ 26 ชนิด เป็นสารอันตราย (Notification หมายเลข G/TBT/N/SGP/66) 09 ธ.ค. 2565 10:38 ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกาออกร่างกฎระเบียบกำหนดให้สาร Perfluorooctanic Acid (PFOA) และ Perfluorooctanesulfonic Acid (PFOS) เป็นสารอันตราย (Notification หมายเลข G/TBT/N/USA/1915) 09 ธ.ค. 2565 10:36 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรป ออกร่างกฎระเบียบจำกัดการใช้สารก่อมะเร็ง (carcinogenic) สารก่อการกลายพันธุ์ (mutagenic) และสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ (reproductive toxicant substances) (Notification หมายเลข G/TBT/N/EU/930) 07 ธ.ค. 2565 14:23 ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกาออกร่างปรับแก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยการระบุรายการสารเคมีภายใต้บทบัญญัติ Premanufacture Notices (PMNs) และ Significant New Use Notices (SNUNs) (Notification หมายเลข G/TBT/N/USA/1918) 14 พ.ย. 2565 13:36 ไฟล์แนบ
ฟิลิปปินส์ ออกร่างการปรับปรุงคู่มือแนวทางการจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสําอางให้ทันสมัย (Notification หมายเลข G/TBT/N/PHL/292) 13 ก.ย. 2565 10:48 ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกาออกร่างปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมสารเคมีว่าด้วยการกำหนดความเสี่ยงสารไตรคลอโรเอทิลีน (Notification หมายเลข G/TBT/N/USA/1892) 13 ก.ย. 2565 10:44 ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกาออกร่างปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมสารเคมีว่าด้วยการกำหนดความเสี่ยงสารเมทิลีนคลอไรด์ (Notification หมายเลข G/TBT/N/USA/1891) 13 ก.ย. 2565 10:43 ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกาออกร่างปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมสารเคมีว่าด้วยการกำหนดความเสี่ยงสารเปอร์คลอโรเอทิลีน (Notification หมายเลข G/TBT/N/USA/1890 13 ก.ย. 2565 10:39 ไฟล์แนบ
แคนาดาออกร่างกฎระเบียบเพิ่มรายการสารเคมีที่ห้ามผลิต ใช้ ขาย และนำเข้าในประเทศ (Notification หมายเลข G/TBT/N/CAN/673) 11 ส.ค. 2565 15:46 ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกาออกร่างปรับแก้ไขข้อกำหนดการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ไวน์ (Notification หมายเลข G/TBT/N/USA/1894) 10 ส.ค. 2565 10:03 ไฟล์แนบ
ไต้หวันออกร่างกฎระเบียบว่าด้วยการจำกัดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน (Notification หมายเลข G/TBT/N/TPKM/488) 30 มิ.ย 2565 13:08 ไฟล์แนบ
แทนซาเนียออกร่างมาตรฐานว่าด้วยข้อกำหนด การเก็บตัวอย่าง และวิธีทดสอบมาสก์หน้า (face pack) (Notification หมายเลข G/TBT/N/TZA/749) 21 มิ.ย 2565 17:03 ไฟล์แนบ
แทนซาเนียออกร่างมาตรฐานเครื่องสำอางจากสมุนไพร (Notification หมายเลข G/TBT/N/TZA/741) 21 มิ.ย 2565 17:02 ไฟล์แนบ
เวียดนามออกร่างกฎระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร (Notification หมายเลข G/TBT/N/VNM/219) 05 พ.ค. 2565 11:38 ไฟล์แนบ
เกาหลีใต้ออกร่างกฎระเบียบว่าด้วยการกำหนดสารที่ต้องได้รับการอนุญาต ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนการประเมินสารเคมี (Regulation on Designation, etc. of Substances subject to Permission under the Act on Registration, Evaluation, etc. of Chemicals) (Notification หมายเลข G/TBT/N/KOR/1056) 03 พ.ค. 2565 11:12 ไฟล์แนบ
เมียนมาออกข้อกำหนดการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป (Notification หมายเลข G/TBT/N/MMR/8) 02 พ.ค. 2565 11:05 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปออกร่างกฎระเบียบการรับรองแบบ (type-approval) สำหรับยานพาหนะที่ใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Automated Driving System: ADS) (Notification หมายเลข G/TBT/N/EU/884) 27 เม.ย 2565 15:30 ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกาออกร่างข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเครื่องปรับอากาศ (Notification หมายเลข G/TBT/N/USA/1846) 19 เม.ย 2565 11:04 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปออกร่างแก้ไขกฎระเบียบสำหรับยานยนต์ครอบคลุมรายการข้อกำหนดทางเทคนิคยานยนต์ของสหประชาชาติ (UNRegulations) ที่เป็นพื้นฐานบังคับสำหรับการรับรองแบบ (type-approval) (Notification หมายเลข G/TBT/N/EU/882) 07 เม.ย 2565 10:09 ไฟล์แนบ
เวียดนามออกร่างกฎระเบียบรายการผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ไม่ปลอดภัยภายใต้กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร (Notification หมายเลข G/TBT/N/VNM/218) 29 มี.ค 2565 13:08 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปออกร่างกฎระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการใช้พลังงานแบบ off mode, standby mode และ networked standby mode ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้านและสำนักงาน (Notification หมายเลข G/TBT/N/EU/864) 10 มี.ค 2565 11:21 ไฟล์แนบ
เวียดนามออกร่างกฎระเบียบทางเทคนิคว่าด้วยความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับเครื่องเสียงไร้สาย ความถี่ 25 - 2000 MHz (Notification หมายเลข G/TBT/VNM/217) 10 มี.ค 2565 10:54 ไฟล์แนบ
เวียดนามออกร่างกฎระเบียบกำหนดการแสดงฉลากโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Notification หมายเลข G/TBT/N/VNM/216) 14 ก.พ. 2565 14:00 ไฟล์แนบ
กฎระเบียบควบคุมคุณภาพกรดไขมันปาล์ม กรดไขมันรำข้าว และกรดไขมันเมล็ดยางพารา (Notification หมายเลข G/TBT/N/IND/224, G/TBT/N/IND/225, G/TBT/N/IND/226) 03 ก.พ. 2565 10:55 ไฟล์แนบ
ไต้หวันออกร่างแก้ไขรายการสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Notification หมายเลข G/TBT/N/TPKM/479) 31 ม.ค. 2565 13:57 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลสำหรับใช้สัมผัสอาหาร (Notification หมายเลข G/TBT/N/EU/860) 29 ธ.ค. 2564 10:40 ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกาออกกฎระเบียบการรายงานรายการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารปรอท (Notification หมายเลข G/TBT/N/USA/1800) 09 ธ.ค. 2564 11:08 ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกาประกาศร่างกฎระเบียบการใช้งานสารเคมีใหม่ที่มีนัยสำคัญ (Significant New Use Rules) (21-2.F) (Notification หมายเลข G/TBT/N/USA/1805) 01 ธ.ค. 2564 14:36 ไฟล์แนบ
ร่างกฎระเบียบว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ (Commodity Inspection Mark: CIM) สำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Notification หมายเลข G/TBT/N/TPKM/468) 26 พ.ย. 2564 13:22 ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกาออกกฎระเบียบการห้ามใช้ภาชนะบรรจุที่ทำจากโฟม EPS (expanded polystyrene foam container) และโฟมเม็ดกันกระแทก (loose-fill packaging) (Notification หมายเลข G/TBT/N/USA/1781) 01 พ.ย. 2564 14:02 ไฟล์แนบ
จีนออกกฎระเบียบว่าด้วยการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค (Notification หมายเลข G/TBT/N/CHN/1627) 01 พ.ย. 2564 14:00 ไฟล์แนบ
ฟิลิปปินส์ออกกฎระเบียบการปรับปรุงและบทบัญญัติด้านเครื่องสำอางของอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive (ACD)) (Notification หมายเลข G/TBT/N/PHL/269) 01 พ.ย. 2564 13:57 ไฟล์แนบ
ร่างกฎระเบียบว่าด้วยกลไก วิธีการ คำสั่งและขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยอาหารสำหรับสินค้านำเข้า (Notification หมายเลข G/TBT/N/VNM/194) 05 ส.ค. 2564 15:43 ไฟล์แนบ
กฎระเบียบกำหนดประเภทผลิตภัณฑ์และสินค้าบริโภคที่ต้องได้รับการรับรองฮาลาล (Notification หมายเลข G/TBT/N/IDN/134) 05 ส.ค. 2564 15:42 ไฟล์แนบ
แนวปฏิบัติสำหรับการปิดฉลากประหยัดพลังงานของบริภัณฑ์ส่องสว่าง (Implementing Guidelines of the Philippine Energy Labeling Program for Lighting) (Notification หมายเลข G/TBT/N/PHL/250/Rev.1) 23 ก.ค. 2564 14:53 ไฟล์แนบ
แนวปฏิบัติสำหรับการปิดฉลากประหยัดพลังงานของโทรทัศน์ (Implementing Guidelines of the Philippine Energy Labeling Program for Televisions) (Notification หมายเลข G/TBT/N/PHL/249/Rev.1) 23 ก.ค. 2564 14:51 ไฟล์แนบ
แนวปฏิบัติสำหรับการปิดฉลากประหยัดพลังงานของตู้เย็น (Implementing Guidelines of the Philippine Energy Labeling Program for Refrigerating Appliances) (Notification หมายเลข G/TBT/N/PHL/248/Rev.1) 23 ก.ค. 2564 14:49 ไฟล์แนบ
แนวปฏิบัติสำหรับการปิดฉลากประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศ (Implementing Guidelines of the Philippine Energy Labeling Program for Air Conditioners) (Notification หมายเลข G/TBT/N/PHL/247/Rev.1) 23 ก.ค. 2564 14:48 ไฟล์แนบ
การทบทวนกฎระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์อาหาร ครอบคลุมสารที่อนุญาตให้ใช้/สารต้องห้ามสัมผัสอาหาร เป็นต้น (Notification หมายเลข G/TBT/N/IDN/133) 09 ก.ค. 2564 13:25 ไฟล์แนบ
ร่างแก้ไขภาคผนวก 17 ของกฎระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH) เกี่ยวกับสารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ และสารที่มีผลต่อการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ (CMR) (Notification หมายเลข G/TBT/N/EU/797) 18 มิ.ย 2564 14:26 ไฟล์แนบ
กฎระเบียบมาตรฐาน Clean Miles (Notification หมายเลข G/TBT/N/USA/1722) 09 มิ.ย 2564 11:52 ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกา แจ้งข้อเสนอการปรับปรุงมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลอันตราย ให้เป็นไปตามระบบการจำแนกและการสื่อสารข้อมูลอันตรายของวัตถุอันตราย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 7 ของสหประชาชาติ (GHS, Rev. 7) (Notification หมายเลข G/TBT/N/USA/1697) 03 พ.ค. 2564 11:30 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรป แจ้งร่างกฎระเบียบว่าด้วยกรอบและวิธีการทำงานสำหรับการเตรียมพร้อมและการจัดการยาและเครื่องมือทางการแพทย์ในสภาวะฉุกเฉินขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (Notification หมายเลข G/TBT/N/EU/765) 03 พ.ค. 2564 11:28 ไฟล์แนบ
มาตรฐานสวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป (Notification หมายเลข G/TBT/N/PAK/127) 05 เม.ย 2564 10:33 ไฟล์แนบ
มาตรฐานระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (Notification หมายเลข G/TBT/N/PAK/139) 05 เม.ย 2564 10:29 ไฟล์แนบ
กฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมคุณภาพกรดออร์โท-ฟอสฟอริก (Ortho Phosphoric Acid) (Notification หมายเลข G/TBT/N/IND/199) 02 เม.ย 2564 15:01 ไฟล์แนบ
ร่างแก้ไขภาคผนวกของกฎระเบียบ REACH โดยเลื่อนวันที่กฎระเบียบมีผลบังคับใช้ และวันที่ห้ามการจำหน่ายและการใช้สารเคมีเว้นแต่จะได้รับอนุญาต (sunset date) (Notification หมายเลข G/TBT/N/EU/758) 10 มี.ค 2564 10:37 ไฟล์แนบ
มาตรฐานว่าด้วยข้อกำหนด การชักตัวอย่าง และวิธีทดสอบ สำหรับผงซักฟอกที่ใช้ในที่อยู่อาศัย ไม่ครอบคลุมผงซักฟอกที่ใช้สำหรับเครื่องซักผ้าและใช้ในอุตสาหกรรม ของยูกันดา (Notification G/TBT/N/UGA/1259) 15 ก.พ. 2564 12:00 ไฟล์แนบ
ร่างแก้ไขภาคผนวก XIV ภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมีของสหภาพยุโรป (Notification G/TBT/N/EU/760) 29 ม.ค. 2564 09:57 ไฟล์แนบ
ร่างกฎระเบียบปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตการใช้สารเคมีภายใต้กฎระเบียบ REACH สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และการลดค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้สารเคมีของสหภาพยุโรป (Notification หมายเลข G/TBT/N/EU/759) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.epingalert.org 20 ม.ค. 2564 13:32 ไฟล์แนบ
มอริเชียสอนุญาตให้นำเข้าและผลิตเฉพาะถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ (Notification หมายเลข G/TBT/N/MUS/12) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.epingalert.org 20 ม.ค. 2564 13:27 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปประกาศแก้ไขภาคผนวกของกฎระเบียบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Notification G/TBT/N/EU/757) 04 ธ.ค. 2563 15:22 ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกาประกาศร่างแก้ไขกฎระเบียบการใช้สารเคมีใหม่ (Significant New Use Rule : SNUR) จำนวน 6 รายการ (Notification G/TBT/N/USA/1671) 04 ธ.ค. 2563 15:21 ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกาแจ้งข้อเสนอการจัดทำกฎระเบียบการใช้งานสารเคมีใหม่ที่มีนัยสำคัญ สำหรับสารเคมีที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมสารเคมี (Notification G/TBT/N/USA/1651) 13 พ.ย. 2563 10:53 ไฟล์แนบ
สวิตเซอร์แลนด์ประกาศแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากสารเคมีอันตราย โดยเพิ่มรายการสารก่อเกิดมะเร็ง สารก่อเกิดกลายพันธุ์ และสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ จำนวน 15 รายการ (Notification G/TBT/N/CHE/249) 13 พ.ย. 2563 10:50 ไฟล์แนบ
สวิตเซอร์แลนด์ประกาศร่างทบทวนกฎระเบียบว่าด้วยการจำแนกประเภท การปิดฉลาก และการบรรจุหีบห่อ สำหรับสารเคมีและสารผสมอันตราย (Notification G/TBT/N/CHE/250) 13 พ.ย. 2563 10:47 ไฟล์แนบ
สาธารณรัฐเกาหลีปรับปรุงกฎระเบียบทางเทคนิคสำหรับมาตรพลังงานไฟฟ้า (Notification G/TBT/N/KOR/932) 10 พ.ย. 2563 14:28 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปประกาศร่างแก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยการจำกัดปริมาณสารอนิลีน (aniline) ในของเล่นเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี (Notification G/TBT/N/EU/737) 08 ต.ค. 2563 09:59 ไฟล์แนบ
จีนกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า (Notification G/TBT/N/CHN/1463) 06 ต.ค. 2563 11:03 ไฟล์แนบ
สิงคโปร์ประกาศแก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมปริมาณสารมลพิษจากยานพาหนะ (Notification G/TBT/N/SGP/55) 10 ก.ย. 2563 10:03 ไฟล์แนบ
ออสเตรเลียประกาศทบทวนมาตรฐานด้านข้อมูลที่ต้องแสดงบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม (Notification G/TBT/N/AUS/122) 09 ก.ย. 2563 09:02 ไฟล์แนบ
สหรัฐกำหนดมาตรฐานว่าด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกระบวนการการทดสอบสำหรับเครื่องบินและเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบิน (Notification G/TBT/N/USA/1640) 01 ก.ย. 2563 10:41 ไฟล์แนบ
ไต้หวันประกาศร่างแก้ไขข้อกำหนดด้านการตรวจสอบสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Notification G/TBT/N/TPKM/426) 01 ก.ย. 2563 10:38 ไฟล์แนบ
เวียดนามประกาศแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการทดสอบด้านคุณภาพความปลอดภัยทางเทคนิคและการปกป้องสิ่งแวดล้อม (Notification G/TBT/N/VNM/174) 31 ส.ค. 2563 14:29 ไฟล์แนบ
เวียดนามประกาศแก้ไขกฎหมาย Circular No. 33:2015/TT-BGTVT ว่าด้วยการทดสอบด้านคุณภาพความปลอดภัยทางเทคนิคและการปกป้องสิ่งแวดล้อม(Notification G/TBT/N/VNM/172) 13 ก.ค. 2563 11:26 ไฟล์แนบ
นิวซีแลนด์กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการด้านข้อมูลสำหรับการก่อสร้าง (ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง ส่วนประกอบพิกัด (Modular Components) และอื่นๆ) (Notification G/TBT/N/NZL/101) 03 ก.ค. 2563 12:59 ไฟล์แนบ
โอมานกำหนดมาตรฐานสำหรับถุงชอปปิ้งแบบใช้ซ้ำได้ที่ทำจากโพลิเอทิลีน และห้ามส่งออกถุงพลาสติกที่ทำจากโพลิเอทิลีนที่มีความหนาน้อยกว่า 50 ไมโครเมตร (Notification G/TBT/N/OMN/408) 03 ก.ค. 2563 12:57 ไฟล์แนบ
ยูกันดาออกข้อกำหนดเฉพาะสำหรับหน้ากากอนามัยทั่วไป สู้ COVID-19 01 มิ.ย 2563 14:06 ไฟล์แนบ
สหรัฐประกาศร่างขอบข่ายการประเมินความเสี่ยงของสารเคมี 7 ชนิด ภายใต้กฎหมายควบคุมสารพิษ (Notification G/TBT/N/USA/1617) 22 พ.ค. 2563 14:30 ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกาประกาศใช้อุปกรณ์ PAPR100 รับมือ COVID-19 12 พ.ค. 2563 10:18 ไฟล์แนบ
สมาพันธรัฐสวิสแก้ไขกฤษฎีกาว่าด้วยมาตรการป้องกันโรควิด-19 โดยยกเว้นคุณลักษณะที่ต้องการสำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การขึ้นทะเบียนตำรับยา และขั้นตอนการตรวจสอบ และรับรองสำหรับเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Notification G/TBT/N/CHE/245) 01 พ.ค. 2563 14:30 ไฟล์แนบ
การประกาศกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาของประเทศสมาชิก WTO ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade: TBT) 28 เม.ย 2563 13:07 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปเปิดตัวเว็บเพจ "EUCLEF" แหล่งบริการข้อมูลกฎระเบียบด้านสารเคมี 21 เม.ย 2563 13:41 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปแก้ไขภาคผนวกกฎระเบียบว่าด้วยการห้ามใช้สารให้ความหอมที่ก่อให้เกิดการแพ้ทำของเล่น (Notification G/TBT/N/EU/705) 09 เม.ย 2563 11:02 ไฟล์แนบ
EU ประกาศระดับสารที่อนุญาตให้ใช้ได้และห้ามใช้ในยาย้อมผม 25 มี.ค 2563 12:41 ไฟล์แนบ
สหรัฐอเมริกาประกาศห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบของสาร Vitamin E acetate โดยเด็ดขาด 03 ก.พ. 2563 11:11 ไฟล์แนบ
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกสหราชอาณาจักรประกาศกฎระเบียบปกป้องสิ่งแวดล้อม 2020 ห้ามใช้หลอด ก้านสำลี และที่คนพลาสติก (Notification G/TBT/N/GBR/34) 28 ม.ค. 2563 15:12 ไฟล์แนบ
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกญี่ปุ่นแก้ไขกฎระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ (Notification G/TBT/N/JPN/646) 28 ม.ค. 2563 15:10 ไฟล์แนบ
อินโดนีเซียผุดใช้ “ระบบ 2D Barcode” ตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยาและอาหาร 17 ม.ค. 2563 14:01 ไฟล์แนบ
สหรัฐเปิดรับข้อคิดเห็นต่อมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ (Notification G/TBT/N/USA/1557) 13 ม.ค. 2563 13:38 ไฟล์แนบ
เกาหลีใต้ออกกฎระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับยา (Notification G/TBT/N/KOR/871) 26 ธ.ค. 2562 10:08 ไฟล์แนบ
สหรัฐฯ ออกร่างกฎการใช้สารเคมี ที่ต้องแจ้งก่อนการผลิต (Pre – Manufacture Notices)(Notification G/TBT/N/USA/1553) 18 ธ.ค. 2562 09:30 ไฟล์แนบ
ไต้หวันประกาศ “ไม่ต้องตรวจติดตามของเล่น 9 ประเภท” 02 ธ.ค. 2562 09:39 ไฟล์แนบ
การประทับตรา Hallmark รับรองค่าความบริสุทธิ์ของทอง เพื่อจำหน่ายในอินเดีย 11 พ.ย. 2562 14:30 ไฟล์แนบ
สหรัฐฯ คุมเข้มข้อความและรูปภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ 03 ก.ย. 2562 11:03 ไฟล์แนบ
ไต้หวันแก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบล้ออัลลอยโลหะเบาสำหรับรถยนต์ (Notification G/TBT/N/TPKM/386) 30 ส.ค. 2562 10:06 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปตรวจพบความผิดปกติในสินค้ากระติกน้ำสำหรับเด็กที่มาจากประเทศไทย 15 ส.ค. 2562 09:57 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปประกาศห้ามใช้สารตะกั่วผสมในผลิตภัณฑ์ PVC เกิน 0.1% 07 ส.ค. 2562 09:58 ไฟล์แนบ
แคนาดาประกาศแก้ไขกฎระเบียบการตรวจติดตามหลังวางขายสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกฎระเบียบควบคุมอาหารและยา (Notification G/TBT/N/CAN/591) 12 ก.ค. 2562 14:31 ไฟล์แนบ
แก้ไขกฎระเบียบด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับยานยนต์และชิ้นส่วน (Notification G/TBT/N/KOR/827) มาตรการที่แจ้ง 21 มิ.ย 2562 15:22 ไฟล์แนบ
แก้ไขกฎระเบียบสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้ในระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System) (Notification G/TBT/N/KOR/833) 21 มิ.ย 2562 14:28 ไฟล์แนบ
Early Warning สหภาพยุโรปประกาศเริ่มกระบวนการทบทวนมาตรการคุ้มครองชั่วคราวกับสินค้าเหล็ก 13 มิ.ย 2562 13:18 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปประกาศให้สาร bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) เป็นสารที่ได้รับการยกเว้นตามภาคผนวก 3 ของกฎระเบียบ RoHS2 (Notification G/TBT/N/EU/652) 27 พ.ค. 2562 13:39 ไฟล์แนบ
เวียดนามประกาศร่าง Circular ภายใต้ Decree 116 ว่าด้วย การตรวจสอบคุณภาพด้านความปลอดภัยทางเทคนิคและการปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบนำเข้า ผลิต รับประกัน และซ่อมบำรุงรถยนต์ (Notification G/TBT/N/VNM/140) 23 เม.ย 2562 09:54 ไฟล์แนบ
สิงคโปร์ประกาศร่างกฎระเบียบควบคุมการโฆษณาและการจำหน่ายบุหรี่ (Notification G/TBT/N/SGP/49) 22 เม.ย 2562 10:38 ไฟล์แนบ
ข้อบังคับห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวในตลาดสหภาพยุโรป (Notification G/TBT/N/EU/642) 07 มี.ค 2562 10:51 ไฟล์แนบ
คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้าย (Annex XIV) ของกฎระเบียบสารเคมี REACH (Notification G/TBT/N/EU/643) 07 มี.ค 2562 10:49 ไฟล์แนบ
ร่างกฎระเบียบว่าด้วยเกณฑ์การแสดงฉลาก การส่งเสริมการขาย และโฆษณาที่เป็นเท็จและเกินจริง หรือการอ้างสรรพคุณทางยาสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Notification G/TBT/N/TPKM/359) 07 มี.ค 2562 10:48 ไฟล์แนบ
ร่างแก้ไขกฎหมายควบคุมสารเคมีและการสำแดงข้อมูลสารเคมีที่เป็นพิษที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ (Notification G/TBT/N/KOR/809) 07 มี.ค 2562 10:45 ไฟล์แนบ
แก้ไขมาตรฐาน วิธีการทดสอบ และข้อกำหนดการแสดงฉลากการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Notification G/TBT/N/JPN/619) 01 มี.ค 2562 10:28 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปประกาศใช้มาตรการคุ้มครองสินค้าเหล็ก 21 ก.พ. 2562 10:22 ไฟล์แนบ
แก้ไขกฎระเบียบสำหรับอุปกรณ์วิทยุประเภทไร้สาย (Wireless) ที่มีความถี่มากกว่า 6 GHz (Notification G/TBT/N/JPN/617) 01 ก.พ. 2562 13:58 ไฟล์แนบ
อันตราย! พบสารตะกั่วเกินเกณฑ์ ในขวดน้ำมันและน้ำส้มสายชูนำเข้าจากฝรั่งเศส 01 ก.พ. 2562 13:55 ไฟล์แนบ
ออสเตรเลียกำหนดมาตรฐานเรือนกระจกและประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำสำหรับตู้แช่เย็น (Notification G/TBT/N/AUS/109) 02 ม.ค. 2562 15:19 ไฟล์แนบ
ประเทศตุรกีแก้ไขกฎหมายเรื่องการแสดงข้อความบนบรรจุภัณฑ์ และซองบุหรี่แบบเรียบ (Notification G/TBT/N/TUR/137) 19 ธ.ค. 2561 21:14 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปเสนอร่างกฎระเบียบ Ecodesign สำหรับเครื่องใช้ทำความเย็น (Notification G/TBT/N/EU/603) 28 พ.ย. 2561 20:12 ไฟล์แนบ
แคนาดาแก้ไขกฎระเบียบประสิทธิภาพพลังงานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน (Notification G/TBT/N/CAN/568) 28 พ.ย. 2561 20:08 ไฟล์แนบ
EU ห้ามใช้สาร 2-Chloro-p-Phenylenediamine ในผลิตภัณฑ์ย้อมสีเส้นผม คิ้ว และขนตา (Notification G/TBT/N/EU/588) 24 ก.ย. 2561 10:24 ไฟล์แนบ
เคนย่าออกมาตรฐานกระบวนการตรวจสอบสำหรับสินค้านำเข้า (Notification G/TBT/N/KEN/722) 17 ก.ย. 2561 16:11 ไฟล์แนบ
ไต้หวันออกกฎระเบียบการตรวจสอบ สำหรับหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 (Notification G/TBT/N/TPKM/332) 29 ส.ค. 2561 14:15 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปประกาศใช้มาตรการคุ้มครองสินค้าเหล็กเป็นการชั่วคราว 22 ส.ค. 2561 09:51 ไฟล์แนบ
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก สิงคโปร์ประกาศบังคับใช้ฉลากประหยัดพลังงาน และค่า MEPS สำหรับหลอดไฟฟ้าและบัลลาสต์ (Notification G/TBT/N/SGP/44) 03 ส.ค. 2561 10:27 ไฟล์แนบ
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก ไต้หวันออกร่างกฎระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ไฟฟ้า (Notification G/TBT/N/TPKM/327) 03 ส.ค. 2561 10:18 ไฟล์แนบ
ไต้หวันออกร่างกฎระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ไฟฟ้า (Notification G/TBT/N/TPKM/327) 24 ก.ค. 2561 14:40 ไฟล์แนบ
กัมพูชาออกกฎระเบียบการปล่อยสารมลพิษก๊าซจากรถจักรยานยนต์ (Notification G/TBT/N/KHM/12) 18 ก.ค. 2561 13:50 ไฟล์แนบ
สหรัฐฯประกาศกฎระเบียบว่าด้วยข้อบังคับในการใช้แร่ใยหิน (Notification G/TBT/N/USA/1370) 29 มิ.ย 2561 13:44 ไฟล์แนบ
ญี่ปุ่นประกาศแก้ไขข้อกำหนดการแสดงเครื่องหมายของตู้อบฆ่าเชื้อ หม้อต้มอัดความดัน และไฟแช็ก (Notification G/TBT/N/JPN/596) 09 พ.ค. 2561 11:19 ไฟล์แนบ
ซาอุดิอาระเบียออกมาตรฐานขวดน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ทำจากพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET)(Notification G/TBT/N/SAU/1049) 03 พ.ค. 2561 11:16 ไฟล์แนบ
แคนาดาประกาศร่างแก้ไขกฎระเบียบจำกัดความเข้มข้นสารฟอสฟอรัส ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผลิตในประเทศและนำเข้า (Notification G/TBT/N/CAN/547) 24 เม.ย 2561 14:15 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปออกร่างแก้ไขกฎระเบียบการทดสอบเพื่อรับรองการปล่อยไอเสียของรถยนต์ (Notification G/TBT/N/EU/553) 26 มี.ค 2561 16:18 ไฟล์แนบ
ฮ่องกงออกมาตรฐานฉลากประหยัดน้ำสำหรับชักโครก (Notification G/TBT/N/HGK/50) 16 ก.พ. 2561 10:02 ไฟล์แนบ
สิงคโปร์ออกประกาศกฎระเบียบควบคุมสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน จำนวน 18 ชนิด ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตสำหรับการนำเข้าหรือส่งออกวัตถุอันตราย (Notification G/TBT/N/SGP/42) 29 ม.ค. 2561 09:57 ไฟล์แนบ
สิงคโปร์แก้ไขกฎระเบียบฉลากประหยัดน้ำสำหรับเครื่องล้างจานในที่อยู่อาศัย (Notification G/TBT/N/SGP/41) 18 ธ.ค. 2560 09:48 ไฟล์แนบ
จีนเตรียมออกประกาศห้ามนำเข้าสินค้าขยะมูลฝอย 20 ต.ค. 2560 15:54 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปได้ออกร่างกฎระเบียบกำหนดสาร Trimellitic anhydride (TMA) ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายมากตามกฎระเบียบ REACH (Notification G/TBT/N/EU/519) 12 ต.ค. 2560 16:18 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปได้ออกร่างกฎระเบียบกำหนดสาร Dicyclohexyl phthalate (DCHP) ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายมากตามกฎระเบียบ REACH (Notification G/TBT/N/EU/520) 12 ต.ค. 2560 16:16 ไฟล์แนบ
ประเทศญี่ปุ่นออกกฎระเบียบการใช้สาร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง (Shitei Yakubutsu) (Notification G/TBT/N/JPN/566) 29 ก.ย. 2560 14:23 ไฟล์แนบ
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก มาเลเซียบังคับใช้กฎระเบียบนำเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกที่สัมผัสกับอาหาร 26 ก.ย. 2560 09:26 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปให้ใช้สารชีวฆาต (Biocidal Products) เพิ่มเติม 6 ชนิด 19 ก.ย. 2560 09:39 ไฟล์แนบ
อินโดนีเซียกำหนดมาตรฐานเหล็ก เหล็กกล้า โลหะผสมเหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนขอนำเข้า 12 ก.ย. 2560 09:40 ไฟล์แนบ
ตุรกีเตรียมออกประกาศมาตรฐานการใช้สารเคมีในวัสดุสัมผัสอาหาร 11 ก.ย. 2560 10:50 ไฟล์แนบ
ประเทศสหรัฐอเมริกาออกมาตรฐานพลังงานหมุนเวียน สำหรับน้ำมันไบโอดีเซล (Notification G/TBT/N/USA/1302) 24 ส.ค. 2560 10:13 ไฟล์แนบ
ประเทศอินโดนีเซียออกร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมให้ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง วีดีโอ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คล้ายคลึงกัน (Notification G/TBT/N/IND/117) 24 ส.ค. 2560 10:12 ไฟล์แนบ
เวียดนามได้ออกประกาศร่างกฎระเบียบเสื้อผ้าทนความร้อนและไฟ (Notification G/TBT/N/VNM/99) 24 ก.ค. 2560 14:33 ไฟล์แนบ
เวียดนามได้ออกประกาศร่างกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบ (Notification G/TBT/N/VNM/97) 24 ก.ค. 2560 14:31 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปประกาศปรับลดปริมาณสาร Tricyclazole ที่ตกค้างได้สูงสุดในสินค้าเกษตร 11 ก.ค. 2560 15:33 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบ ๓ ฉบับ อนุญาตการใช้สารออกฤทธิ์ ๓ ชนิด 05 ก.ค. 2560 11:14 ไฟล์แนบ
ประเทศเกาหลีออกร่างแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับยานยนต์ระบบราง (Notification G/TBT/N/KOR/718) 05 ก.ค. 2560 11:08 ไฟล์แนบ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ กลุ่มองค์การการค้าโลก โทรศัพท์ 0 2202-3504


กฎระเบียบของไทยและประเทศสมาชิก WTO

ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นแกนกลางในการปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงดังกล่าว (ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหาร)

โดยความตกลงดังกล่าวกำหนดให้ประเทศสมาชิกที่จะประกาศใช้หรือแก้ไขมาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการ และกระบวนการตรวจสอบรับรอง (ซึ่งครอบคลุมถึงพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือระเบียบข้อบังคับอื่นๆ) ที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ ต้องแจ้งประเทศสมาชิกอื่นทราบล่วงหน้าก่อนวันที่กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้และเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอื่นได้แสดงความคิดเห็น/ข้อคัดค้าน หากกฎระเบียบดังกล่าวมีข้อกำหนดที่แตกต่างหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศที่มีอยู่


สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565