พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑
และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑
  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑  (มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)  (pdf)  
  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑  (ปรับปรุงล่าสุด ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)  (pdf)
  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑
          แก้ไขเพิ่มเติมโดย
                    พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๒
                    พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๒
                    พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๑
                    พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๕
  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๘  (pdf)
          ตารางแสดงการแก้ไข พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๘  (pdf)
  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๘  (pdf)
  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๒  (มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)  (pdf)  
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2561  (pdf)  
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๑๕) (ยกเลิก)
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๕) (ยกเลิก)
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๑๕)
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๑๕) (ยกเลิก) กำหนดใหม่
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๑๖) (ยกเลิก)
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๑๖) (ยกเลิก)
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๑๖) (ยกเลิก)
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๑๖)
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๒๐) (ยกเลิก)
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๒๑) (ยกเลิก)
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๒๔) (ยกเลิก)
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๓๑) (ยกเลิก)
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๓๑)
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๔๒) (ยกเลิก)
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๔๒) (ยกเลิก)
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๔๓) (ยกเลิก)
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๔๓) (ยกเลิก)
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๓) (ยกเลิก)
  กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๗) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามา เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๔๗  (ยกเลิก)
  กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๔๘  (pdf)
  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๔๙  (ยกเลิก)  (pdf)
  กฎกระทรวง การขออนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓  (pdf)  
  กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๙) กำหนดลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๔๙  (ยกเลิก)  
  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๕๐  (ยกเลิก)  (pdf)
  กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ วิธีแสดง และการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  (pdf)  
  กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ วิธีแสดง และการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  (pdf)  
  กฎกระทรวง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๕๑  (pdf)
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ยกเลิก)  (pdf)
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (pdf)
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๓๓ (พ.ศ.๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง (แก้ไขครั้งที่ ๑)  (pdf)
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๓๔ (พ.ศ.๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ เรื่อง ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง (แก้ไขครั้งที่ ๑)  (pdf)
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด (แก้ไขครั้งที่ ๑)  (pdf)
  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (พ.ศ.๒๕๕๙) เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตและแบบใบอนุญาต การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  (ยกเลิก)  (pdf)
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 (23 กันยายน 2559)  (pdf)
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 (16 มิถุนายน 2563)  (pdf)
  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการแสดงหมายเลขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (pdf)
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 (8 มิถุนายน 2564)  (pdf)
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565