พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
  พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๔ มี.ค. ๒๕๕๑)
  กฎกระทรวง
            กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ.๒๕๕๖(๕ ก.พ. ๒๕๕๖)
            กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ.๒๕๕๒ (๘ เม.ย. ๒๕๕๒)
            กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. 2563  
  ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานสำหรับหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ
            หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการ
            หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาของผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง และผู้ประกอบกิจการ
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดสาขาและขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน
(วันประกาศราชกิจจานุเบกษา 24 สิงหาคม 2559)
            ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
(วันประกาศราชกิจจานุเบกษา 24 สิงหาคม 2559)
            ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดสาขาและขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (วันประกาศราชกิจจานุเบกษา 24 สิงหาคม 2559)
            ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดสาขาและขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่าง เพื่อการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (วันประกาศราชกิจจานุเบกษา 24 สิงหาคม 2559)
            ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (วันประกาศราชกิจจานุเบกษา 24 สิงหาคม 2559)
            ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดสาขาการตรวจสอบและรับรอง การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(วันประกาศราชกิจจานุเบกษา 24 สิงหาคม 2559)
            ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุ การขอใบแทน การย้ายสถานที่ การเปลี่ยนชื่อและการโอนใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(วันประกาศราชกิจจานุเบกษา 24 สิงหาคม 2559)
            ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานสำหรับหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ(แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑) (วันประกาศราชกิจจานุเบกษา 24 สิงหาคม 2559)
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) (วันประกาศราชกิจจานุเบกษา 13 กรกฎาคม 2560)
            ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุ การขอใบแทน การย้ายสถานที่ และการโอนใบรับรองห้องปฏิบัติการ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
(วันประกาศราชกิจจานุเบกษา 13 กรกฎาคม 2560)
            ประกาศ กมช. เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๓) เรื่อง กำหนดสาขาที่หน่วยรับรองและหน่วยตรวจจะขอรับใบรับรอง
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๓) เรื่อง การกำหนดสาขาการรับรองหน่วยรับรองเพิ่มเติม
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๘) เรื่อง ยกเลิกสาขาการรับรองหน่วยรับรองระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)
  ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๘) เรื่อง แก้ไขข้อกำหนดที่ใช้ในการรับรองหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
            ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๘) เรื่อง กำหนดสาขาที่หน่วยรับรองจะขอรับใบรับรอง
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙) เรื่อง แก้ไขข้อกำหนดที่ใช้ในการรับรองหน่วยรับรอง
            ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙) เรื่อง แก้ไขข้อกำหนดที่ใช้ในการรับรองหน่วยรับรอง
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐) เรื่อง กำหนดสาขาที่หน่วยรับรองจะขอรับใบรับรอง
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑) เรื่อง เพิ่มขอบข่ายในการรับรองหน่วยรับรองและมาตรฐานที่หน่วยรับรองใช้ในการรับรองผู้ประกอบการ
            ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่หน่วยรับรอง
            ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๓) ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ยกเว้นค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่หน่วยรับรอง
  ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยตรวจ
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่หน่วยตรวจ
            ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๓) ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ยกเว้นค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่หน่วยตรวจ
  ประกาศคณะกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการ
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๔) เรื่อง กำหนดสาขาการรับรองห้องปฏิบัติการ
            ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๔) เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบ หรือการประเมินผลห้องปฏิบ้ติการ
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่ห้องปฏิบัติการ
            ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๓) ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ยกเว้นค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่ห้องปฏิบัติการ
  ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง
            กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบ และรับรอง
  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
            กำหนดแบบคำขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการ และแบบใบรับรองห้องปฏิบัติการ (๒๐ มี.ค. ๕๖)
            แนวทางการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
            หลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบรับรองในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
            การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
            การใช้เครื่องหมายข้อตกลงการยอมรับพหุภาคีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานสำหรับหน่วยรับรอง (IAF MLA Mark)
            การใช้เครื่องหมายข้อตกลงการยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการและหน่วยตรวจ
            วิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองห้องปฏิบัติการ (ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560)
            ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบรับรองห้องปฏิบ้ติการและแบบใบรับรองห้องปฏิบัติการ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
(ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561)
            กำหนดแบบคำขอรับใบแทนใบรับรองห้องปฏิบัติการ คำขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบรับรองห้องปฏิบัติการ คำขอโอนใบรับรองห้องปฏิบัติการ และแบบใบอนุญาตให้ย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบรับรองห้องปฏิบัติการแบบใบอนุญาตให้โอนใบรับรองห้องปฏิบัติการ (ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560)
            ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการ และเงื่อนไขเฉพาะในการรับรองหน่วยรับรองระบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.17021-1)