พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
  พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๔ มี.ค. ๒๕๕๑)
  กฎกระทรวง
            กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ.๒๕๕๖(๕ ก.พ. ๒๕๕๖)
            กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ.๒๕๕๒ (๘ เม.ย. ๒๕๕๒)
  ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
            หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาของผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง และผู้ประกอบกิจการ
            ประกาศ กมช. เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
            กำหนดแบบคำขอรับใบรับรองและแบบใบรับรองสำหรับการรับรองระบบงาน พ.ศ. 2564 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยรับรองระบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยรับรองระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหน่วยตรวจ 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหน่วยรับรอง พ.ศ. 2564 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยรับรองบุคลากร 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยรับรองระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร 
  ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๓) เรื่อง กำหนดสาขาที่หน่วยรับรองและหน่วยตรวจจะขอรับใบรับรอง (เฉพาะหน่วยตรวจเท่านั้น)
  ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง
            ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่หน่วยรับรอง
            ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๔) เรื่องกำหนดสาขาที่หน่วยรับรองจะขอรับใบรับรอง
            ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๔) เรื่องกำหนดสาขาที่หน่วยรับรองจะขอรับใบรับรอง
            ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๕) เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่หน่วยรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๕) เรื่องกำหนดสาขาที่หน่วยรับรองจะขอรับใบรับรอง
            ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๕) เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่หน่วยรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์
  ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยตรวจ
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่หน่วยตรวจ
  ประกาศคณะกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการ
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่ห้องปฏิบัติการ
            เรื่อง กำหนดสาขารับรองห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 
            เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับตรวจสอบและการประเมินผลให้แก่ห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 2566 
            เรื่อง กำหนดสาขารับรองห้องปฏิบัติการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 
  ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง
            กำหนดกระบวนการ และรูปแบบในการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) พ.ศ. 2565 
  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
            แนวทางการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
            หลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบรับรองในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
            การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
            การใช้เครื่องหมายข้อตกลงการยอมรับพหุภาคีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานสำหรับหน่วยรับรอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
            การใช้เครื่องหมายข้อตกลงการยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการและหน่วยตรวจ
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565