พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
  พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๔ มี.ค. ๒๕๕๑)
  กฎกระทรวง
            กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ.๒๕๕๖(๕ ก.พ. ๒๕๕๖)
            กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ.๒๕๕๒ (๘ เม.ย. ๒๕๕๒)
  ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
            หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาของผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง และผู้ประกอบกิจการ
            ประกาศ กมช. เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
            กำหนดแบบคำขอรับใบรับรองและแบบใบรับรองสำหรับการรับรองระบบงาน พ.ศ. 2564 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยรับรองระบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยรับรองระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหน่วยตรวจ 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหน่วยรับรอง พ.ศ. 2564 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 
            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยรับรองบุคลากร 
  ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๓) เรื่อง กำหนดสาขาที่หน่วยรับรองและหน่วยตรวจจะขอรับใบรับรอง
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๓) เรื่อง การกำหนดสาขาการรับรองหน่วยรับรองเพิ่มเติม
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๘) เรื่อง ยกเลิกสาขาการรับรองหน่วยรับรองระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)
  ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๘) เรื่อง แก้ไขข้อกำหนดที่ใช้ในการรับรองหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
            ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๘) เรื่อง กำหนดสาขาที่หน่วยรับรองจะขอรับใบรับรอง
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙) เรื่อง แก้ไขข้อกำหนดที่ใช้ในการรับรองหน่วยรับรอง
            ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙) เรื่อง แก้ไขข้อกำหนดที่ใช้ในการรับรองหน่วยรับรอง
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐) เรื่อง กำหนดสาขาที่หน่วยรับรองจะขอรับใบรับรอง
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑) เรื่อง เพิ่มขอบข่ายในการรับรองหน่วยรับรองและมาตรฐานที่หน่วยรับรองใช้ในการรับรองผู้ประกอบการ
            ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่หน่วยรับรอง
  ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยตรวจ
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่หน่วยตรวจ
  ประกาศคณะกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการ
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) เรื่อง กำหนดสาขาการรับรองห้องปฏิบัติการ 
            ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่ห้องปฏิบัติการ
  ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง
            กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบ และรับรอง
  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
            แนวทางการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
            หลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบรับรองในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
            การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
            การใช้เครื่องหมายข้อตกลงการยอมรับพหุภาคีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานสำหรับหน่วยรับรอง (IAF MLA Mark)
            การใช้เครื่องหมายข้อตกลงการยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการและหน่วยตรวจ