ประกาศ กมอ. / ประกาศ สมอ.

ประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด พ.ศ. 2564 (10 สิงหาคม 2565)    
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด เพื่อประโยชน์ในการส่งออก พ.ศ. 2564 (10 สิงหาคม 2565)    
  ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ พ.ศ. 2563 (30 กรกฎาคม 2563)  
  กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ และระยะเวลาการส่งรายงานการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2562 (19 กันยายน 2562)  
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด เพื่อใช้ในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว พ.ศ. 2562 (19 กันยายน 2562)  
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด เพื่อประโยชน์ในการส่งออก พ.ศ. 2562 (19 กันยายน 2562)  
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด เพื่อใช้ในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว พ.ศ. 2562 (19 กันยายน 2562)  
  หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นก่อนมีการออกกฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562 (19 กันยายน 2562)  
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2562 (19 กันยายน 2562)  
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 (19 กันยายน 2562)  
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 (19 กันยายน 2562)  
  หลักเกณฑ์และระยะเวลาการส่งรายงานการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2562 (19 กันยายน 2562)
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนดเพื่อใช้ในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว พ.ศ. 2562 (19 กันยายน 2562)
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนดเพื่อประโยชน์ในการส่งออก พ.ศ. 2562 (19 กันยายน 2562)
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด เพื่อใช้ในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว พ.ศ. 2562 (19 กันยายน 2562)
  หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นก่อนมีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562 (19 กันยายน 2562)
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2562 (19 กันยายน 2562)
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 (19 กันยายน 2562)
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 (19 กันยายน 2562)
  การทำให้สิ้นสภาพและการจัดการซากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 (2 กันยายน 2562)  
  การทำให้สิ้นสภาพและการกำจัดซากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 (2 กันยายน 2562)
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด (6 สิงหาคม 2562)  
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร (6 สิงหาคม 2562)  
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อทดลองกระบวนการผลิต หรือการทำเป็นตัวอย่างเพื่อการขอรับใบอนุญาต (6 สิงหาคม 2562)  
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อทดลองกระบวนการผลิต หรือการทำเป็นตัวอย่างเพื่อการขอรับใบอนุญาต (6 สิงหาคม 2562)
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด (6 สิงหาคม 2562)
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร (6 สิงหาคม 2562)

ประกาศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

   ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 (7 มีนาคม 2566)  
  กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2) (29 พฤศจิกายน 2564)  
  ราคาจำหน่ายหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 (28 ตุลาคม 2564)  
  ยกเลิกประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะครั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (15 ตุลาคม 2564)  
  วิธีการแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (20 เมษายน 2564)
  กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ (19 มกราคม 2564)
  กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) (25 ธันวาคม 2563)
  ราคาจำหน่ายหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (23 เมษายน 2563)
  แนวปฏิบัติการอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะครั้ง ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (20 เมษายน 2563) (ยกเลิก)
   ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต แบบคำขอย้ายสถานที่ที่ระบไว้ในใบอนุญาต และแบบคำขอโอนใบอนุญาต พ.ศ. 2563 (11 มีนาคม 2563)  
  กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต แบบคำขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และแบบคำขอโอนใบอนุญาต พ.ศ. 2563 (11 มีนาคม 2563)
  กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร (7 สิงหาคม 2562)
  แนวทางการแสดงหมายเลขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (10 มกราคม 2562)  
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565