ประกาศ
  1. ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อทดลองกระบวนการผลิต หรือการทำเป็นตัวอย่างเพื่อการขอรับใบอนุญาต
  2. ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด
  3. ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
  4. ประกาศ สมอ. เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
  5. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562
  6. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562
  7. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2562
  8. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นก่อนมีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562
  9. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด เพื่อใช้ในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว พ.ศ. 2562
  10. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนดเพื่อประโยชน์ในการส่งออก พ.ศ. 2562
  11. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนดเพื่อใช้ในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว พ.ศ. 2562
  12. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์และระยะเวลาการส่งรายงานการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2562
  13. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การทำให้สิ้นสภาพและการกำจัดซากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562
  14. ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๖๓
  15. ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต แบบคำขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และแบบคำขอโอนใบอนุญาต พ.ศ. 2563
  16. ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
  17. ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ราคาจำหน่ายหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  18. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563