รับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การบริหารการส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
 รับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การบริหารการส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
  ร่าง พ.ร.บ. ฉบับรับฟัง
  แบบแสดงความคิดเห็น
 
 
 
ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นมาที่

นางสาวจุติพร มณีนิล
กลุ่มกฎหมาย
กองกฎหมาย

E-mail : jutiporn.m@labai.or.th
Tel : 0-2202-3322   Fax : 02 354 3281