กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๑๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดที่มีประกาศกำหนดมาตรฐานแล้วประสงค์จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตามแบบ มอ. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมทั้งคำชี้แจงของผู้รับใบอนุญาตว่า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ได้มีการทำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศด้วย
          ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีโรงงานทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างเดียวกันหลายแห่งและโรงงานหลายแห่งนั้นทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเดียวกัน จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ทำจากโรงงานหลายแห่งรวมกัน หรือจะยื่นคำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ทำจากโรงงานบางแห่งหรือแต่ละแห่งก็ได้
          ข้อ ๒ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอพร้อมทั้งคำชี้แจงตามข้อ ๑ แล้วให้ดำเนินการตรวจสอบในการตรวจสอบนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำการดังต่อไปนี้ด้วยก็ได้
                    (๑) ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตลอดจนสิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อหรือสิ่งผูกมัด
                    (๒) เข้าไปในสถานที่ผลิตของผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อตรวจดูกรรมวิธีการผลิต วิธีทดสอบ ตลอดจนอุปกรณ์การทดสอบ เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้โดยสม่ำเสมอ
                    (๓) เลือกเก็บผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในปริมาณพอสมควรเพื่อนำไปตรวจสอบ
          ข้อ ๓ ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ทำตามแบบ มอ. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
ยศ บุนนาค
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ใช้อำนาจขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมง
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะควบคุมและส่งเสริมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผลิตภายในประเทศให้มีคุณภาพดีขึ้นและถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศไว้ โดยกำหนดให้มีการขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ ฉะนั้น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565