กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๑๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
          ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๕๕ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๑๕ ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๔) จึงไม่พิมพ์ลงไว้
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565