กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๑๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ รูปถ่ายติดบัตรประจำตัว ให้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบปกติไม่สวมหมวก
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ก
ยศ บุนนาค
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565