กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๑๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ผู้ประสงค์จะทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น ต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมตามแบบ มอ.๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมทั้งส่งมอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือภาพหรือคำชี้แจงแสดงลักษณะโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักฐานนั้นอย่างน้อยต้องมี
                    (๑) แผนผังแสดงกรรมวิธีการทำโดยย่อ
                    (๒) รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                    (๓) แผนภูมิหรือรายละเอียดแสดงวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                    (๔) รายละเอียดแสดงวิธีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                    (๕) รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                    (๖) ปริมาณผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สามารถทำได้และคาดว่าจะจำหน่ายได้ต่อเดือน

                    ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นอยู่ก่อนแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตจะไม่ส่งมอบหลักฐานตาม (๑) (๓) และ (๕) ก็ได้

          ข้อ ๒ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอพร้อมทั้งหลักฐานตามข้อ ๑ แล้วให้ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งมอบหลักฐานเพิ่มเติมอีกก็ได้

          ข้อ ๓ ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ให้ทำตามแบบ มอ. ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖
พลเอก ก. สีวะรา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ บัญญัติว่า หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาต การตรวจสอบและการออกใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานให้กำหนด โดยกฎกระทรวงจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565