กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๑๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำมุมสี่สิบห้าองศากับพื้นระดับอยู่ในกรอบรูปวงกลม และมีส่วนสัดตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้เครื่องหมายมาตรฐานจะมีขนาดเท่าใดหรือจะใช้สีใดก็ได้

          ข้อ ๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทำเครื่องหมายมาตรฐาน

          ข้อ ๓ การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานให้แสดงให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนไว้ที่
                    (๑) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และจะแสดงไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ หรือสิ่งผูกมัดอีกด้วยก็ได้
                    (๒) สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ หรือสิ่งผูกมัด ถ้าไม่อาจแสดงหรือไม่สะดวกที่จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานไว้ที่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

                    ถ้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ทำจากโรงงานภายในราชอาณาจักรสองแห่งขึ้นไปและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเดียวกันให้ระบุชื่อและที่ตั้งของโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นด้วย ถ้าไม่อาจระบุชื่อและที่ตั้งของโรงงานนั้น จะใช้รหัสแสดงชื่อและที่ตั้งของโรงงานก็ได้

          ข้อ ๔ ในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ให้ระบุหมายเลขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนไว้ใต้หรือข้างเครื่องหมายมาตรฐานในกรณีที่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นสิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ หรือสิ่งผูกมัด ให้มีข้อความไว้ใต้หรือข้างเครื่องหมายมาตรฐาน เพื่อแสดงว่าเครื่องหมายมาตรฐานนั้นใช้เฉพาะกับสิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ หรือสิ่งผูกมัดเท่านั้น*** ข้อ ๕ การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานนั้น ให้แสดงชื่อผู้รับใบอนุญาตหรือแสดงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วไว้ในที่ใกล้เคียงกันให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖
พลเอก ก. สีวะรา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
*** ข้อความในข้อ ๕ ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ และให้ใช้ความใหม่แทนดังนี้
“ข้อ ๕ การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานนั้น ให้แสดงชื่อเต็มหรือชื่อย่อของผู้รับใบอนุญาตหรือแสดงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว ไว้ในที่ใกล้เคียงกันให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ชื่อย่อของผู้รับใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด”
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ บัญญัติว่าหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับลักษณะการทำกับวิธีแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและการใช้เครื่องหมายมาตรฐาน ให้กำหนดโดยกฎกระทรวงจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565