กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๑๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอ
                    (๑) ใบแทนใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบ มอ.๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้
                    (๒) ย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบ มอ. ๘ ท้ายกฎกระทรวงนี้

          โอนใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบ มอ.๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้ การยื่นคำขอตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ยื่นต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

          ข้อ ๒ การออกใบแทนใบอนุญาตนั้น ให้ใช้ใบอนุญาตชนิดเดียวกัน แต่ให้มีข้อความว่า “ใบแทน” โดยผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตลงชื่อพร้อมทั้งลงวันเดือนปีที่ออกใบแทนกำกับไว้ด้วย

          ข้อ ๓ ใบอนุญาต
                    (๑) ให้ย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ให้ทำตามแบบ มอ. ๑๐ ท้ายกฎกระทรวงนี้
                    (๒) ให้โอนใบอนุญาต ให้ทำตามแบบ มอ. ๑๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖
พลเอก ก. สีวะรา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ บัญญัติว่า หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอและการออกใบแทนใบอนุญาต การขอและการออกใบอนุญาตย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต กับการขอและการออกใบอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565