กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๒๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          “ข้อ ๕ การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานนั้น ให้แสดงชื่อเต็มหรือชื่อย่อของผู้รับใบอนุญาตหรือแสดงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว ไว้ในที่ใกล้เคียงกัน ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ชื่อย่อของผู้รับใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
พลอากาศโท เพิ่ม ลิมปิสวัสดิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงชื่อของผู้รับใบอนุญาต หรือเครื่องหมายการค้าของผู้รับใบอนุญาตที่จดทะเบียนแล้วในการใช้เครื่องหมายมาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๑๖) ข้อ ๕ นั้น บางครั้งอาจเป็นอุปสรรคแก่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบางชนิดอันจะเป็นผลเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ สมควรมีบทผ่อนผันโดยให้รัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ชื่อย่อของผู้รับใบอนุญาตได้ ในกรณีที่มีความจำเป็น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565