กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๒๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

          ข้อ ๒ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

          (๑) คำขอ ฉบับละ ๑๐ บาท
          (๒) ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
          (๓) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
          (๔) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
          (๕) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ ฉบับละ ๕๐๐ บาท
          (๖) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ ฉบับละ ๕๐๐ บาท
          (๗) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐ บาท

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔
พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ยังไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎ
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565