กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๓๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          “ข้อ ๑ เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มี ๒ ประเภท ดังนี้
                    (๑) เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำมุมสี่สิบห้าองศากับพื้นระดับอยู่ในกรอบรูปวงกลม และมีส่วนสัดตามแบบ ก. ท้ายกฎกระทรวงนี้
                    (๒) เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย มีลักษณะเป็นรูปอักษรโรมัน ตัวเอส มีคำว่า “ปลอดภัย” อยู่ตรงกลาง และมีส่วนสัดตามแบบ ข. ท้ายกฎกระทรวงนี้ เครื่องหมาย มาตรฐาน ตาม (๑) และ (๒) จะมีขนาดเท่าใดหรือจะใช้สีใดก็ได้”

          ข้อ ๒ ให้ยกเลิกแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้แบบท้ายกฎกระทรวงนี้แทน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑
นายประมวล สภาวสุ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมิได้มุ่งเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังได้มุ่งถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นด้วย ดังนั้น เพื่อแยกความแตกต่างของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดให้ประชาชนทราบ สมควรกำหนดเครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เสียใหม่โดยแยกเป็นสองประเภท คือเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปและเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
เครื่องหมายมาตรฐาน แบบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓
            เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ (แบบ ก.)
            เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565