กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          "ข้อ ๑ เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา ๑๖ มี ๔ ประเภท ดังนี้
                    (๑) เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำมุมสี่สิบห้าองศากับพื้น ระดับ และมีส่วนสัดตามแบบ ก. ท้ายกฎกระทรวงนี้
                    (๒) เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย มีลักษณะเป็นรูปอักษรโรมันตัวเอสมีคำว่า "ปลอดภัย" อยู่ตรงกลาง และมีส่วนสัดตามแบบ ข. ท้ายกฎกระทรวงนี้
                    (๓) เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเป็นรูปอักษรโรมันตัวเอส มีคำว่า "สิ่งแวดล้อม" อยู่ตรงกลาง และมีส่วนสัดตามแบบ ค. ท้ายกฎกระทรวงนี้
                    (๔) เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า มีลักษณะเป็นรูปอักษรโรมันตัวเอส มีคำว่า "EMC" อยู่ตรงกลาง และมีส่วนสัดตามแบบ ง. ท้ายกฎกระทรวงนี้ เครื่องหมายมาตรฐานตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จะมีขนาดเท่าใดหรือจะใช้สีใดก็ได้"

          ข้อ ๒ ให้ยกเลิกแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้แบบท้ายกฎกระทรวงนี้แทน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมิได้มุ่งเฉพาะคุณภาพหรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังได้มีการกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วย ดังนั้นเพื่อแยกความแตกต่างของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดให้ประชาชนทราบ สมควรกำหนดเครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เสียใหม่ โดยแยกเป็นสี่ประเภท คือ เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม และเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
เครื่องหมายมาตรฐาน แบบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔
            เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป (แบบ ก.)
            เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย (แบบ ข.)
            เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม (แบบ ค.)
            เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (แบบ ง.)
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565