กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ให้ยกเลิกแบบ มอ. ๒ ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้แบบ มอ. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เนื่องจากแบบใบอนุญาตเดิมไม่สามารถระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบางประเภทที่ได้รับอนุญาตให้ครบถ้วนได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
  แบบ มอ.๒ ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565