กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
และการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๔๗
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๒๐ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
                    (๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
                    (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
                    (๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
                    (๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
                    (๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
                    (๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

          ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ตามแบบที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด พร้อมทั้งส่งมอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือภาพหรือคำชี้แจงแสดงลักษณะโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอย่างน้อยต้องมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้
                    (๑) แผนผังแสดงกรรมวิธีการทำโดยย่อ
                    (๒) รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                    (๓) แผนภูมิและรายละเอียดแสดงวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในกรณีผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามา เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ให้แสดงแผนภูมิและรายละเอียดวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในระหว่างทำและสำเร็จรูปแล้วในต่างประเทศ
                    (๔) รายละเอียดแสดงวิธีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                    (๕) รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                    (๖) ปริมาณผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สามารถทำได้หรือที่จะนำเข้าและคาดว่าจะจำหน่ายได้ต่อเดือนหรือปี
                    (๗) หนังสือรับรองหรือสำเนาใบสำคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แสดงชื่อผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
                    (๘) เอกสารแสดงข้อกำหนดรายการของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

          ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
          ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฏีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ก่อนแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตจะไม่ส่งมอบหลักฐานตาม (๑) (๓) และ (๕) ก็ได้
          ในกรณีผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดเดียวกันหลายรายจากสถานที่ผลิตเดียวกัน และมีผู้ยื่นหลักฐานตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๘) ไว้แล้ว ให้ผู้นำเข้ารายอื่นได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นหลักฐานตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๘) แต่ต้องแสดงหนังสือรับรองจากผู้ทำในต่างประเทศว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสถานที่และกรรมวิธีเดียวกัน

          ข้อ ๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอพร้อมทั้งหลักฐานตามข้อ ๒ แล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบในแต่ละผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามความเหมาะสมซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวทางสากล เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าไปในสถานที่ผลิตเพื่อตรวจดูกรรมวิธีการผลิต วิธีทดสอบ ตลอดจนอุปกรณ์การทดสอบ เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศสามารถทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งมอบหลักฐานเพิ่มเติมอีกก็ได้

          ข้อ ๔ ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

           ข้อ ๕ ให้ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ที่ออกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตใหม่

          ข้อ ๖ บรรดาคำขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าคำขอนั้นเป็นคำขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
นายพินิจ จารุสมบัติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามา เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการการขออนุญาตการตรวจสอบและ การออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามา เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและโดยที่มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๒๐ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ บัญญัติให้การขออนุญาต การตรวจสอบและการออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565