กฎกระทรวง
กำหนดลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๔๙
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
                    ๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑
                    ๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑

          ข้อ ๒ เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม มาตรา ๑๖ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำมุมสี่สิบห้าองศากับพื้นระดับ และมีส่วนสัดตาม แบบ ก. ท้ายกฎกระทรวงนี้ โดยเครื่องหมายมาตรฐานจะมีขนาดเท่าใดหรือจะใช้สีใดก็ได้

          ข้อ ๓ เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำมุมสี่สิบห้าองศากับพื้นระดับอยู่ในกรอบรูปวงกลม และมีส่วนสัดตาม แบบ ข. ท้ายกฎกระทรวงนี้โดยเครื่องหมายมาตรฐานจะมีขนาดเท่าใดหรือจะใช้สีใดก็ได้

          ข้อ ๔ บรรดาเครื่องหมายมาตรฐานที่แสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไป

          ข้อ ๕ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา ๑๖ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ในปัจจุบันและลดภาระของผู้ประกอบการในการขออนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหลายเครื่องหมาย กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเดียวกัน และเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและสังเกตเครื่องหมายมาตรฐาน ได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
            เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม มาตรา ๑๖ (PDF)
            เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ (PDF)
             เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม มาตรา ๑๖ (JPG)
            เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ (JPG)
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565