เนื่องด้วยขณะนี้ระบบ NSW สมอ. ขัดข้อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้า ทาง สมอ. ได้พัฒนาระบบการยื่นคำร้องขอตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนในการมายื่นหนังสือของผู้ขอตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออนไลน์ แต่ทั้งนี้ ผู้ขอตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออนไลน์ยังต้องเดินทางมา สมอ.เพื่อขอรับหนังสือตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับจริงเพื่อนำไปแสดงกับกรมศุลกากร ตามขั้นตอน แนวทางการดำเนินการในการนำผลิตภัณฑ์ผ่านพิธีการศุลกากรในระหว่างที่ระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน NSW ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)ขัดข้องทั้งนี้

- ผู้นำเข้ายังคงสามารถเลือกขอยื่นตรวจปล่อยด้วยเอกสารแบบเดิมได้

- ระบบนี้เป็นเพียงระบบสำรองระหว่างการปรับปรุงระบบ NSW


ขั้นตอนการติดต่อ สมอ.

กรณีใช้ ระบบยื่นคำร้องขอตตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออนไลน์

1.ลงทะเบียนผ่านระบบ โดยแนบเอกสารในระบบดังนี้

- เอกสารยืนยันการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ใช้ภาพถ่ายบัตรประชาชน

2.ยืนยันการใช้งานระบบจาก E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ( กรุณาตรวจสอบใน Junk E-mail หรือ เมลล์ขยะ และ เมื่อเข้าระบบได้ ต้องยืนยัน I'am not a robot )

3.เข้าระบบยื่นคำร้องขอตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออนไลน์กรอกรายละเอียดตามฟอร์มเอกสาร และ แนบเอกสาร Invoice , รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า , ไฟล์ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

4.ติดตามผลการพิจารณาผ่านระบบ

5.เมื่อสถานะการพิจารณา อนุมัติ ติดต่อ สมอ. เพื่อขอรับหนังสือตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับมอบแทน ให้แนบเอกสาร หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนากำกับ


เข้าระบบเพื่อลงทะเบียน ระบบยื่นคำร้องขอตรวจปล่อยออนไลน์


เข้าระบบยื่นคำร้องขอตรวจปล่อยออนไลน์กรณีนำเข้าแบบมีใบอนุญาต

สามารถใช้ EXEMPT100 ในการทำใบขนสินค้า โดยแจ้ง Issue date ในใบขนสินค้าเป็นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และเตรียมเอกสารใบอนุญาตนำเข้าไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบกรณีนำเข้าแบบไม่มีใบอนุญาต

สามารถใช้ EXEMPT100 ในการทำใบขนสินค้า โดยแจ้ง Issue date ในใบขนสินค้าเป็นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เช่นเดียวกับการนำเข้าแบบมีใบอนุญาต แต่เอกสารที่ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบในกรณีไม่มีใบอนุญาต ต้องใช้หนังสือขอความร่วมมือในการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ฉบับจริง โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองตรวจการมาตรฐาน 1 - 3 แยกตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้  • กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก วัสดุก่อสร้าง เครื่องกล และยานยนต์
    • กองตรวจการมาตรฐาน 1 เบอร์โทรศัพท์ 02-202-3328-9

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ บริภัณฑ์ส่องสว่าง
    • กองตรวจการมาตรฐาน 2 เบอร์โทรศัพท์ 02-202-3332, 02-202-3326

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเล่น โภคภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์
    • กองตรวจการมาตรฐาน 3 เบอร์โทรศัพท์ 02-202-3351, 02-202-3353