กรณีนำเข้าแบบมีใบอนุญาต

สามารถใช้ EXEMPT100 ในการทำใบขนสินค้า โดยแจ้ง Issue date ในใบขนสินค้าเป็นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และเตรียมเอกสารใบอนุญาตนำเข้าไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบกรณีนำเข้าแบบไม่มีใบอนุญาต

สามารถใช้ EXEMPT100 ในการทำใบขนสินค้า โดยแจ้ง Issue date ในใบขนสินค้าเป็นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เช่นเดียวกับการนำเข้าแบบมีใบอนุญาต แต่เอกสารที่ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบในกรณีไม่มีใบอนุญาต ต้องใช้หนังสือขอความร่วมมือในการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ฉบับจริง โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองตรวจการมาตรฐาน 1 - 3 แยกตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้  • กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก วัสดุก่อสร้าง เครื่องกล และยานยนต์
    • กองตรวจการมาตรฐาน 1 เบอร์โทรศัพท์ 02-202-3328-9

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ บริภัณฑ์ส่องสว่าง
    • กองตรวจการมาตรฐาน 2 เบอร์โทรศัพท์ 02-202-3332, 02-202-3326

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเล่น โภคภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์
    • กองตรวจการมาตรฐาน 3 เบอร์โทรศัพท์ 02-202-3351, 02-202-3353