ขั้นตอนการใช้งานระบบ

1.ลงทะเบียนผ่านระบบ โดยแนบเอกสารในระบบดังนี้

กรณี นิติบุคคล

หลักฐานที่ต้องยื่นเข้าระบบ (* รับเฉพาะ file PDF เท่านั้น เอกสารบังคับแนบ)

- หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน ประทับตราบริษัทและให้คณะกรรมการเซ็นกำกับทุกแผ่น

- หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมประทับตราบริษัท

- สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ


กรณี บุคคลธรรมดา

หลักฐานที่ต้องยื่นเข้าระบบ (* รับเฉพาะ file PDF เท่านั้น เอกสารบังคับแนบ)

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ

- หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

- สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ

2.ยืนยันการใช้งานระบบจาก E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ( กรุณาตรวจสอบใน Junk E-mail หรือ เมลล์ขยะ และ เมื่อเข้าระบบได้ ต้องยืนยัน I'am not a robot )

3.เข้าระบบบันทึกข้อมูลการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (TISI-NSW)กรอกรายละเอียดตามฟอร์มเอกสาร และ แนบเอกสาร Invoice , รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า , ไฟล์ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

4.ติดตามผลการพิจารณาผ่านระบบ

  4.1 กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้ามาจำหน่าย

   4.1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก วัสดุก่อสร้าง เครื่องกล และยานยนต์

         กองตรวจการมาตรฐาน 1 เบอร์โทรศัพท์ 0 2202 3328-9

   4.1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ บริภัณฑ์ส่องสว่าง

         กองตรวจการมาตรฐาน 2 เบอร์โทรศัพท์ 0 2202 3326, 0 2202 3331, 0 2202 3332

   4.1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเล่น โภคภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์

         กองตรวจการมาตรฐาน 3 เบอร์โทรศัพท์ 0 2202 3351, 0 2202 3353

  4.2 กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้ามาใช้เอง

   4.2.1 กองควบคุมมาตรฐาน เบอร์โทรศัพท์ 0 2202 3386, 0 2202 3387


 • ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาต
  • กองควบคุมมาตรฐาน เบอร์โทรศัพท์ 0 2202 3386, 0 2202 3387

 • HS – CODE
  • ชนากานต์ แพทย์พงศ์ 0 2202 3471

  • เพชรชนก หมอกเมฆ 0 2202 3473

  • รุจิภา พิลัยเลิศ 0 2202 3361

 • ปัญหาในการใช้งานระบบ
  • ศูนย์บริการ TISI NSW 0 2202 3304 , 0 2354 3266

  • E-Mail : nsw@tisi.mail.go.th